ועדת ההוראה

 

ועדת ההוראה נבחרת לתקופה קצובה ע”י מליאת החברה, והיא מורכבת משלוש תת ועדות עיקריות:

תת ועדת קוריקולום, האחראית על בניית תכנית הסמינרים השנתית ועל בקשות מיוחדות של מתמחים בהקשר לתכנית; תת ועדה לפסיכואנליזה של הילד והמתבגר, האחראית על מסלול ההכשרה המשולב ועל מסלול השלמה לאנליטיקאים; תת ועדה לליווי ולסיום, האחראית על אישור האנליזות המודרכות, תהליך סיום ההכשרה ואישור בקשות חריגות.

ועדת ההוראה מלווה כל מתמחה בדרך הארוכה והמורכבת של רכישת המיומנות והזהות המקצועית שלו כפסיכואנליטיקאי. לכל מתמחה נקבע מקבל פנים אישי מתוך הוועדה העוזר לו בתחילת דרכו בכל עניין הקשור להכשרתו, ובהמשך הדרך מלווה חבר מהוועדה כל שנתון לימודים עד הגעתו של כל מתמחה לסיום המוצלח של לימודיו והכשרתו. הוועדה מודעת לכך שבמקרים מסוימים עלולים להתעורר קשיים וספקות ביחס להתאמתו של המתמחה לתחום הפסיכואנליזה, ולעתים רחוקות עד כדי החלטה על הפסקת ההכשרה. הוועדה מייחסת את מרכז הכובד של תהליך הליווי וההערכה של דרכו של המתמחה במכון לעבודה המשותפת שעושה המתמחה עם מדריכיו. הוועדה רואה במדריכים את השותפים העיקריים להערכת המתמחה וליוויו, בנוסף לציבור המורים הבא עמו במגע. לוועדה אין כל גישה לאנליזה האישית של המתמחה, ואף לא לתהליכים המתרחשים במפגשים שבהנחיית מנחה הסמינר על “התהוות הפסיכואנליטיקאי” .

ועדת ההוראה שואפת לקדם ולהעמיק את הקשר בין המדריכים, המורים והמכון. לשם כך יפותחו מסגרות ומפגשים, שבהם יתאפשרו הבנה והעמקה איכותית ומשותפת של מסלול ההכשרה וההתקדמות של המתמחה במכון.

הערכת המתמחה (מתוך נוהל ועדת ההוראה):

  1. המתמחה נמצא בתהליך ליווי והערכה במשך תקופת הכשרתו. על תהליך זה אחראית ועדת ההוראה.
  2. מלבד עצם מילוי דרישות ההכשרה, האנליזה האישית היא חסויה ולא תהווה כל גורם בהערכה של המתמחה.
  3. ועדת ההוראה מוסמכת להפסיק את תהליך הכשרתו של מתמחה במקרים חריגים בכל שלב של תהליך התמחותו. כמו כן רשאית ועדת ההוראה להתנות את המשך ההתמחות בתנאים מיוחדים, כגון חידוש אנליזה אישית, קבלת מטופל נוסף וכד’. החלטה על הפסקת הכשרה של המתמחה או התניית המשך ההתמחות מחייבת מתן הודעה בכתב למתמחה בדואר רשום ומתן אפשרות לשימוע עם נציגי ועדת ההוראה לפחות 14 יום ממועד שליחת ההודעה. הוועדה תקיים פרוטוקול של הליך השימוע והדיון בהחלטה.  המתמחה יוכל להגיש ערר לוועד החברה על הפסקת לימודיו, והוועד ישקול ויקים במידת הצורך ועדה אד-הוק, המורכבת משלושה אנליטיקאים מנחים שהיו בעבר חברים בועדת ההוראה, לצורך דיון בערר.

ההרכב הנוכחי של ועדת ההוראה