נוהל ועדת ההוראה

נוהל ועדת ההוראה

 
פרק א’ – הגדרה ותפקיד
 
1. ועדת ההוראה ממונה ואחראית על ההוראה וההכשרה של המתמחים בפסיכואנליזה על פי נהלים אלה ועל פי דרישות הכשרה שהוועדה קובעת.
 
2נוהל ועדת ההוראה כולל את מהלך ההשתלמות – אנליזה לימודית, לימודים תיאורטיים והכשרה מעשית,  וכן את אופן סיום הלימודים או הפסקתם.
 
 
פרק ב’ – הרכב הוועדה
 
3. ועדת ההוראה מורכבת מחמישה עד שמונה חברים. מתוכם לפחות שני אנליטיקאים מנחים (בנוסף  ליו”ר החברה או סגנו)
חבר נוסף קבוע בוועדה יהיה יו”ר החברה או סגנו.
 
     
פרק ג’ – תקופת כהונה 
 
4. תקופת כהונתם של כל חברי הוועדה, לרבות יושב הראש היא שלוש שנים.
ניתן להאריך את כהונת יושב ראש הוועדה ו/או כל חבר בוועדה בשנה נוספת על ידי החלטת האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
 
 
פרק ד’ – הליכי הבחירה 
 
5.  חברי הוועדה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
 
6. לראש הוועדה יתמנה אנליטיקאי מנחה.
 
7. לתפקיד חבר בוועדה יכול להתמנות חבר בחברה לאחר שמלאו לפחות שנתיים לחברותו. מתוך חברי הוועדה יהיו עד 3 חברים בעלי ותק של שנתיים לפחות בחברה. כל שאר חברי הוועדה יהיו בעלי ותק של חמש שנים לפחות בחברה.
 
8. לא יותר משנה ולא פחות מששה חודשים לפני  תום כהונתו של יו”ר ועדת הוראה, ייבחר יו”ר נבחר כחבר מלא בוועדת ההוראה, לתקופת חפיפה. היו”ר הנבחר ייכנס לתפקידו כיו”ר הוועדה עם סיום תקופת החפיפה, בגמר הקדנציה של היו”ר המכהן.
 
 

פרק ה’ – תהליך ההכשרה

 

9. אנליזה אישית

א. על המתמחה להיות באנליזה של ארבע פעמים בשבוע אצל אנליטיקאי מנחה בזמן הכשרתו, לפי דרישות ההכשרה.
 
ב. על המתמחה להיות באנליזה פרק זמן של 500 שעות לפחות בזמן הכשרתו.
 

ג. ועדת ההוראה מוסמכת להפעיל שיקול דעת במקרה שהמתמחה היה באנליזה אינטנסיבית וארוכת שנים לפני תחילת הכשרתו, ביחס לנושאים כמו: מועד תחילת האנליזה האישית, מתמחים שמעוניינים להמשיך את האנליזות שלהם אצל אנליטיקאים שאינם אנליטיקאים מנחים, תדירות האנליזה וכד’. 

ד. ועדת ההוראה מוסמכת לדרוש את המשך או חידוש האנליזה האישית אף מעבר למתחייב מן הסעיפים הקודמים.


 
10. לימודים עיוניים וקליניים
 

א. תכנית הלימודים היא בעיקרה מובנית, וכוללת גם מספר שיעורי בחירה. הקורסים המוצעים מופיעים בתכנית המתפרסמת מידי שנה, על-פי המפורט בחוברת “תכנית ההכשרה בפסיכואנליזה” ודף העדכון שלה.
 

ב. ניתן להתייעץ עם חברי ועדת ההוראה בכל שאלה הקשורה לתכנית הלימודים. 


ג. מצופה מהמתמחה להשתתף בפגישות המדעיות של החברה הפסיכואנליטית במשך שנות התמחותו.

 
 
11.  הכשרה מעשית
 

א. במסגרת הכשרתו יערוך המתמחה שלוש אנליזות. כל אנליזה חייבת להמשך שנתיים לפחות. אנליזה של ילד או מתבגר חייבת להמשך שנה וחצי לפחות.
 

ב. המתמחה יוכל להתחיל במתן טיפול פסיכואנליטי תחת הדרכה בהתאם לדרישות ההכשרה. מסגרת הטיפול הפסיכואנליטי היא בהתאם לדרישות האיגוד הבינלאומי: 4 פעמים בשבוע, משך 50 דקות כ”א. אחת משלוש האנליזות יכולה להיערך שלוש פעמים בשבוע. הפחתה בתדירות אנליזה חייבת לקבל אישור של ועדת ההוראה. רצוי שהאנליזנטים יהיו משני המינים.

ג. במהלך ההכשרה המעשית יהיה המתמחה בפיקוחם ובהדרכתם של לפחות שלושה אנליטיקאים-מנחים. משך ההדרכה ותדירותה בהתאם לדרישות ההכשרה. מסגרת ההדרכה תימשך עד סיום ההתמחות במכון, כלומר גם אם המתמחה סיים את לימודיו העיוניים. 


ד. אנליזה אחת של ילד או מתבגר תחשב במניין שלושת המקרים  בהכשרה כאנליטיקאי במסלול הכללי.


ה. במסלול ההכשרה של אנליטיקאים של ילדים יש לקיים ארבע אנליזות כאשר שתיים מהן של ילד או מתבגר. (שתי אנליזות של מבוגר ושתיים של ילד) 
 
 
פרק ו’ – הערכת המתמחה וסיום ההכשרה
 
12. הערכת המתמחה
 

א. המתמחה נמצא בתהליך ליווי והערכה במשך תקופת הכשרתו. על תהליך זה אחראית ועדת ההוראה.
 

ב. האנליזה האישית היא חסויה ולא תהווה כל גורם בדיווח או בהערכה של המתמחה.

ג. ועדת ההוראה מוסמכת להפסיק את תהליך הכשרתו של מתמחה במקרים חריגים בכל שלב של תהליך התמחותו. כמו כן רשאית ועדת ההוראה להתנות את המשך ההתמחות בתנאים מיוחדים, כגון חידוש אנליזה אישית, קבלת מטופל נוסף וכד’. 13תהליך סיום ההכשרה 


א. לאחר שמתמחה סיים את תכנית הלימודים המחייבת ועמד בדרישות העבודה המעשית והאנליזה האישית, עליו לסכם בכתב את עבודתו האנליטית עם אחד המטופלים ולהציגה. את האישור לכתיבת העבודה יקבל המתמחה מוועדת ההוראה בהתייעצות עם מדריכיו ובהסכמתם.

 

ב. ההצגה הכתובה תוגש לוועדת קריאה שתמונה על-ידי ועדת ההוראה.  ועדת הקריאה תיפגש עם המתמחה, והיא תקבל או תדחה את הסיכום בכתב של עבודתו האנליטית, או תדרוש להכניס בה שינויים. לאחר שהעבודה התקבלה, יאושר למתמחה להציג את עבודת הסיום במסגרת החברה.     

 

 14סיום ההכשרה
 

א. עם הצגת המקרה במסגרת החברה תאשר ועדת ההוראה שהמתמחה סיים את חוק לימודיו במכון ועמד בהצלחה בכל הדרישות והמטלות, והוא/היא יהפכו לחברים בחברה הפסיכואנליטית בישראל.


ב. מועמד שהתקבל לעמותה כחבר יהפוך, מתוקף סיום לימודיו כאמור לעיל, לחבר באגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית. 


ג. המתמחה לא יציג עצמו כאנליטיקאי עד לאחר סיום ההכשרה וקבלתו לחברה הפסיכואנליטית בישראל.
דילוג לתוכן