נוהל ועדת ההוראה

 

(סעיפים 7-1 אושרו באסיפת פברואר  2019, סעיפים 13-9 אושרו באסיפת פברואר 2020, סעיף 8 אושר באסיפת אוקטובר 2020).

 

פרק א’ – הגדרה ותפקיד

 

  1. ועדת ההוראה ממונה ואחראית על ההוראה וההכשרה של המתמחים בפסיכואנליזה על פי נהלים אלה ועל פי דרישות ההכשרה שהוועדה קובעת בהתייעצות עם פורום האנליטיקאים המנחים.
  2. נוהל ועדת ההוראה כולל את תהליך ההכשרה – אנליזה אישית, לימודים עיוניים וקליניים  והכשרה מעשית,  וכן את אופן סיום הלימודים או הפסקתם. דרישות ההכשרה שוועדת ההוראה קובעת כפופות למפורט בנוהל זה.

פרק ב’ – הרכב הוועדה

 

  1. ועדת ההוראה מורכבת מחמישה עד שמונה חברים. חבר נוסף קבוע בוועדה יהיה יו”ר החברה או סגנו. מתוך חברי הועדה יהיו לפחות שני אנליטיקאים מנחים (בנוסף ליו”ר החברה או סגנו).  עד 3 חברים בוועדה  יהיו בעלי ותק של שנתיים לפחות בחברה. כל שאר חברי הוועדה יהיו בעלי ותק של חמש שנים לפחות בחברה. להרכב זה יתוספו חברים לתקופות חפיפה כמוגדר בסע’ 7.

פרק ג’ – תקופת כהונה

 

4.  תקופת כהונתם של כל חברי הוועדה, לרבות יושב הראש, היא שלוש שנים.
ניתן להאריך את כהונת יושב ראש הוועדה ו/או כל חבר בוועדה בשנה נוספת או פחות, על ידי החלטת האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.

 פרק ד’ – הליכי הבחירה

 

5. חברי הוועדה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.

6. לראש הוועדה יתמנה אנליטיקאי מנחה.

7. א. לא יותר משנה ולא פחות מששה חודשים לפני תום כהונתו של יו”ר ועדת הוראה, ייבחר יו”ר נבחר כחבר מלא בוועדת ההוראה, לתקופת חפיפה.    היו”ר הנבחר ייכנס לתפקידו כיו”ר הוועדה עם סיום תקופת החפיפה, בגמר הקדנציה של היו”ר המכהן.

   ב. מרכז מסלולי  הפסיכואנליזה בילד ובמתבגר ייבחר כחבר מלא בוועדת ההוראה, לתקופת חפיפה של לא יותר משנה ולא פחות מששה חודשים לפני  תום כהונתו   של המרכז המכהן, וייכנס לתפקידו בסיומה.

פרק ה’ – תהליך ההכשרה

 

8. אנליזה אישית

א. האנליזה האישית מהווה נדבך חשוב בהכשרה, ומלווה את המתמחה לאורך לימודיו.
מצופה מהמתמחה להכשיר את עצמו בצורה מעמיקה ויסודית ככל שניתן, כדי שיוכל למלא את תפקיד האנליטיקאי בצורה הטובה ביותר.

ב. רצוי שהמתמחה יהיה באנליזה אישית נמשכת לפני תחילת הלימודים. תחילת האנליזה האישית תהיה לכל המאוחר עם תחילת ההכשרה המעשית, כלומר מהאנליזה המודרכת הראשונה.

ג. על המתמחה להיות באנליזה פרק זמן של 500 שעות לפחות, מתחילת ההכשרה המעשית, במקביל לקיום האנליזות המודרכות, בתדירות של לפחות ארבע פעמים בשבוע, בימים נפרדים בחדר הטיפולים.

ד. אנליזה זו תהיה אצל אנליטיקאי מנחה של החברה.

ה. ועדת ההוראה מוסמכת להפעיל שיקול דעת במקרים חריגים  ביחס לנושאים כמו:  מתמחים שמעוניינים להמשיך את האנליזות שלהם אצל אנליטיקאים שאינם אנליטיקאים מנחים, הפחתה בתדירות האנליזה  האישית וכד’.

ו. ועדת ההוראה מוסמכת לדרוש את המשך או חידוש האנליזה האישית אף מעבר למתחייב מן הסעיפים הקודמים.

ז. מלבד עצם מילוי דרישות ההכשרה האנליזה האישית היא חסויה, ולא תהווה כל גורם בהערכה של המתמחה.

9. לימודים עיוניים וקליניים

תכנית הלימודים  כוללת  שלושה מסלולי הכשרה:

א. מסלול להכשרה בפסיכואנליזה   של המבוגר

ב. מסלול משולב להכשרה בפסיכואנליזה של מבוגר ושל הילד והמתבגר. מסלול זה אינו מסלול נפרד אלא מתקיים כהכשרה נוספת ובמקביל לתכנית הנדרשת בהכשרה במסלול לפסיכואנליזה של המבוגר.

ג. מסלול הכשרה לאנליטיקאים בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר (עבור אנליטיקאים שסיימו את הכשרתם בפסיכואנליזה של המבוגר).

תכנית הלימודים היא בעיקרה מובנית, וכוללת גם מספר סדנאות ו/או שיעורי בחירה, בהתאם למסלולי ההכשרה כמפורט בדרישות ההכשרה  של הוועדה ובתכנית הקורסים המתפרסמת מידי שנה.

10. הכשרה מעשית

א. במסגרת הכשרתו יערוך המתמחה שלוש אנליזות, רצוי בשני המינים. כל אנליזה חייבת להמשך שנתיים לפחות. אנליזה אחת של ילד ומתבגר תיחשב במניין שלושת המקרים.

ב. במסלול ההכשרה המשולב יש לקיים ארבע אנליזות: שתיים של מבוגר  במשך שנתיים לפחות בשני המינים, ושתיים של ילד ומתבגר, בני פחות מ 19, בשלבי התפתחות  שונים (טרום ביה”ס, חביון, התבגרות וכד’), רצוי משני המינים, במשך שנה וחצי לפחות. רצוי שלפחות אחת משתי האנליזות של הילד והמתבגר תהיה במשחק.

ג. המתמחה יוכל להתחיל במתן טיפול פסיכואנליטי תחת הדרכה בהתאם לדרישות ההכשרה. מסגרת הטיפול הפסיכואנליטי היא בהתאם לדרישות מודל אייטינגון של האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה (IPA) : תדירות של ארבע פעמים בשבוע לפחות, משך 50 דקות כ”א, בימים נפרדים, בחדר הטיפולים. אחת משלוש האנליזות יכולה להיערך בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.

ד. במסלול ההכשרה המשולב שתי האנליזות של מבוגר יתקיימו בתדירות של לפחות  4  פעמים בשבוע  50 דקות כ”א, ושתי האנליזות של הילד והמתבגר יתקיימו בתדירות של לפחות 3 פעמים בשבוע 50 דקות כ”א. הפגישות יתקיימו בימים נפרדים, בחדר הטיפולים.

ה. במהלך ההכשרה המעשית יהיה המתמחה בפיקוחם ובהדרכתם של לפחות שלושה אנליטיקאים-מנחים.

ו. במסלול ההכשרה המשולב יהיה המתמחה בהדרכתם של לפחות שני אנליטיקאים מנחים עבור האנליזות במבוגר, ולפחות שני אנליטיקאים-מנחים שהם גם אנליטיקאים של ילדים ומתבגרים, עבור האנליזות של ילד ומתבגר. אנליטיקאי מנחה שהוא גם אנליטיקאי של ילדים ומתבגרים המדריך אנליזה של ילד או מתבגר, יכול להדריך גם אנליזה של מבוגר (הדרכה כפולה בתדירות שבועית).   בסה”כ  על המתמחה במסלול המשולב להיות בפיקוחם ובהדרכתם של לפחות שלושה אנליטיקאים מנחים.

ז. תדירות ההדרכה הינה שבועית לפחות, לאורך פרק הזמן המינימלי הנדרש עבור כל אנליזה (שנתיים באנליזה של מבוגר ושנה וחצי באנליזה של ילד ומתבגר), ולאחר מכן כמפורט בדרישות ההכשרה.  ההדרכה תתקיים בחדר הטיפולים של האנליטיקאי המנחה.

ח. מסגרת ההדרכה תימשך עד סיום ההתמחות במכון, כלומר גם אם המתמחה סיים את לימודיו העיוניים.

ט. במסלול ההכשרה לאנליטיקאים בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר, יתקיימו כל הדרישות בסעיפים 9 ו 10ב, 10ד, 10ו, 10ז-   אך רק ביחס לאנליזה של ילד ומתבגר (לא של מבוגר). אם קיים האנליטיקאי במסגרת הכשרתו אנליזה בילד או במתבגר במסלול הפסיכואנליזה של המבוגר בפרק הזמן המינימלי הנדרש , היא תיחשב כאחת מהאנליזות  הנדרשות להכשרה בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר. במקרים של אנליטיקאים בעלי ניסיון קודם רב בטיפול בילדים,  הועדה רשאית להפעיל שיקול דעת ביחס להקלה בדרישות,  בכפוף לדרישות המינימום לפסיכואנליזה של הילד והמתבגר של ה IPA.

י. מתמחים במסלול המשולב יוכלו לסיים תחילה את הכשרתם במסלול ההכשרה באנליזה של המבוגר, אם עמדו בדרישות מסלול זה, ולהמשיך אם ירצו בכך את הכשרתם במסלול לאנליטיקאים של הילד והמתבגר. מתמחים במסלול ההכשרה בפסיכואנליזה של המבוגר יוכלו בכל שלב לעבור למסלול המשולב באישור ועדת ההוראה.

יא. ועדת ההוראה מוסמכת להפעיל שיקול דעת במקרים חריגים  ביחס לנושאים כמו:   תדירות האנליזה, משך האנליזה, הדרכה מרחוק וכד’.

 

פרק ו’ – הערכת המתמחה וסיום ההכשרה

 

11. הערכת המתמחה

א. המתמחה נמצא בתהליך ליווי והערכה במשך תקופת הכשרתו. על תהליך זה אחראית ועדת ההוראה.

ב. ועדת ההוראה מוסמכת להפסיק את תהליך הכשרתו של מתמחה במקרים חריגים בכל שלב של תהליך התמחותו. כמו כן רשאית ועדת ההוראה להתנות את המשך ההתמחות בתנאים מיוחדים, כגון חידוש אנליזה אישית, קבלת מטופל נוסף וכד’. החלטה על הפסקת הכשרה של המתמחה או התניית המשך ההתמחות מחייבת מתן הודעה בכתב למתמחה בדואר רשום ומתן אפשרות לשימוע עם נציגי ועדת ההוראה לפחות 14 יום ממועד שליחת ההודעה. הועדה תקיים פרוטוקול של הליך השימוע והדיון בהחלטה.  המתמחה יוכל להגיש ערר לוועד החברה על הפסקת לימודיו, והועד ישקול ויקים במידת הצורך ועדה אד- הוק, המורכבת משלושה אנליטיקאים מנחים שהיו בעבר חברים בועדת ההוראה, לצורך דיון בערר.

12. תהליך סיום ההכשרה

א. לאחר שמתמחה סיים את תכנית הלימודים המחייבת ועמד בדרישות העבודה המעשית והאנליזה האישית, עליו לסכם בכתב את עבודתו האנליטית עם אחד המטופלים ולהציגה. את האישור לכתיבת העבודה יקבל המתמחה מוועדת ההוראה בהתייעצות עם מדריכיו ובהסכמתם.

ב. ההצגה הכתובה תוגש לוועדת קריאה שתמונה על-ידי ועדת ההוראה. ועדת הקריאה תיפגש עם המתמחה, והיא תקבל או תדחה את הסיכום בכתב של עבודתו האנליטית, או תדרוש להכניס בה שינויים. לאחר שהעבודה התקבלה, יאושר למתמחה להציג את עבודת הסיום במסגרת המכון.

ג. במסלול ההכשרה לאנליטיקאים בפסיכואנליזה של הילד והמתבגר, האנליטיקאי יסיים את הכשרתו ללא עבודת סיום, עם מילוי חובותיו בלימודים העיוניים והקליניים וההכשרה המעשית, בהתייעצות עם מדריכיו ובהסכמתם.

13. סיום ההכשרה

א. עם הצגת המקרה במסגרת המכון, תאשר ועדת ההוראה שהמתמחה סיים את חוק לימודיו במכון ועמד בהצלחה בכל הדרישות והמטלות, והוא/היא יהפכו לחברים בחברה הפסיכואנליטית בישראל, בכפוף לתנאי ההצטרפות לחברה.

ב. מתמחה שסיים את לימודיו והתקבל לחברה כחבר יהפוך, מתוקף סיום לימודיו כאמור לעיל, לחבר באגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית (IPA). מתמחים שסיימו את הכשרתם במסלול המשולב וכן אנליטיקאים שסיימו את הכשרתם במסלול של הפסיכואנליזה של הילד והמתבגר, יהפכו מתוקף הכשרתם גם לאנליטיקאים של הילד והמתבגר בחברה ובאגודה הפסיכואנליטית הבינלאומית (IPA).

ג. המתמחה לא יציג עצמו כאנליטיקאי עד לאחר סיום ההכשרה וקבלתו לחברה הפסיכואנליטית בישראל.

 

דילוג לתוכן