נוהל ועדת מורשת

נוהל ועדת מורשת

 

  1. הגדרה ותפקיד – ועדת מורשת הוקמה במטרה לשמר את המורשת של החברה הפסיכואנליטית בניסיון לחבר את העבר עם ההווה עבור הדורות הבאים.
  1. הרכב הועדה והליכי בחירתה – הועדה תמנה ארבעה חברים. יו”ר הועדה וחבריה יבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
  1. תקופת כהונת הועדה היא שנתיים. ניתן יהיה להאריך את כהונת חברי הועדה לתקופת כהונה של שנה נוספת, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
  1. דרכי פעולתה של הועדה – א. הוועדה תקבע לעצמה את דרכי פעולתה, ותדווח על פעילותה לוועד החברה אחת לארבעה חודשים ולאסיפה הכללית                                                   בהתאם לנדרש.  ב. הוועדה תנהל פרוטוקול מסודר של ישיבותיה.