ועדת הקבלה
 
 
תפקידי הוועדה
 
1. הוועדה ממונה ואחראית על קבלת מתמחים להכשרה פסיכואנליטית.
 
 
הרכב הוועדה
 
2. בוועדה יהיו לא פחות מ-5 חברים.
 
3. תנאי לחברות בוועדה הוא כי החבר הנו חבר החברה  במשך שלוש שנים לפחות.
 
4. לתפקיד יושב ראש הוועדה יתמנה אנליטיקאי מנחה כהגדרתו בנוהלי החברה    
 
5. בוועדה יהיו לא פחות מ-3 חברים שהם  בעלי ותק של לפחות 5 שנות חברות בעמותה.
 
 
בחירת חברי ועדת הקבלה
 
6. בחירת חברי הוועדה תיעשה על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
 
 
תקופת כהונת חברי הוועדה 
 
7. משך כהונתם של חברי ועדת  הקבלה, לרבות היושב הראש, הוא שלוש שנים.
 
8. ניתן להאריך כהונת כל חבר בוועדה, לרבות יושב הראש, בשנה נוספת, על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.
 
9. חבר ועדת קבלה שמכהן שנתיים ויותר בוועדה, יכול להיבחר לכהונת יו”ר ועדת קבלה לשנתיים בלבד, בהצבעה חשאית באסיפה הכללית ברוב רגיל.
 
 
דרכי עבודתה של הוועדה
 
10. הוועדה קובעת לעצמה דרכי פעולה וקריטריונים לבחירת מתמחים, מנהלת פרוטוקולים של ישיבותיה, ומדווחת על פעילותה לאסיפה הכללית פעם בשנה.
דילוג לתוכן