נוהלי עבודה –  ועדת האתיקה
הנהלים צפויים להתעדכן בשנה הקרובה
 

 
 
פרק א’ – הגדרה, תפקיד  וסמכויות
 

1. הוועדה ממונה ואחראית על הטיפול וההחלטה בתלונות בנושאים הקשורים  לפעולותיהם ולהתנהגויותיהם המקצועיות של פסיכואנליטיקאים שהם חברים בחברה ושל מתמחים במכון, או המשפיעים עליהן, וזאת על פי הוראות נוהלי עבודה אלה  ובהתאם לקוד האתיקה של החברה.
 

2. הוועדה מוסמכת לדון ולהחליט בכל מקרה שבו הייתה הרשעה של פסיכואנליטיקאי או מתמחה בעבירה פלילית ו/או משמעתית, ו/או  קביעה של ועדת האתיקה של האיגוד המקצועי אליו שייך האדם, כי הוא עבר עבירה אתית. 


3. הוועדה מוסמכת לשמש כגוף מייעץ לפסיכואנליטיקאים, למתמחים, לחברה ולוועדותיה  ולציבור הרחב בבעיות אתיקה הקשורות בפסיכואנליזה.


4. הוועדה בודקת ובוחנת באופן שוטף את קוד האתיקה של החברה, ומגישה המלצות לשינויו לאישור האסיפה הכללית של החברה, וזאת בהתאם לקוד אתיקה ונוהלי הבירור של תלונות אתיות של ה IPA.  החלטות ביחס לשינויים בקוד האתיקה יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל, לאחר מתן הודעה של 21 יום מראש לפני מועד האסיפה. 

 
פרק ב’ – הרכב הוועדה

5. בוועדה יהיו 3 חברים, שהנם אנליטיקאים החברים בחברה לפחות 5 שנים ברציפות, בעלי ניסיון בעבודה אנליטית ושלא נמצאו בעבר אשמים בהפרה של כללי האתיקה של החברה או של האיגוד המקצועי אליו הם משתייכים. 


6. לפחות שניים מחברי הוועדה יהיו אנליטיקאים מנחים, לרבות יושב הראש שייבחר על ידי חברי הוועדה.

 
 
פרק ג’ – תקופת כהונה 
 

7. תקופת כהונת חברי ועדת האתיקה היא שלוש שנים.   


8. במקרה שחבר מפסיק את כהונתו לפני תום התקופה, תבחר האסיפה הכללית חבר אחר במקומו. 


9. הוועדה רשאית  לבקש את אישור האסיפה הכללית להאריך את כהונתו של אחד החברים או יותר, בשנה או בכהונה נוספת, על מנת לשמור על עקרון הרצף. פרק הזמן המקסימאלי שחבר יכול לכהן בוועדה ברציפות הוא 7 שנים.


10. פרט לסיום תקופת כהונתו של חבר, יחדל חבר ועדת האתיקה לכהן בתפקידו באחד מהמקרים הבאים: 


א. עם מותו.
ב. עם פקיעת חברותו בחברה.

ג. עם התפטרותו בכתב מחברותו בוועדה.
ד. אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
ה. אם הוגשה כנגדו תלונה לוועדת האתיקה, והתלונה נמצאה מוצדקת.
ו.  אם הוגש נגדו לבית משפט כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון.

11. חבר ועדה אשר לו היכרות קרובה עם המתלונן או עם הנילון (כגון קרוב משפחה, חבר, מטופל, אנליטיקאי אישי, או מדריך – בעבר או בהווה) או היכרות כלשהי העלולה להשפיע על שיקול דעתו (לחיוב או לשלילה), חייב ליידע על כך את חברי הוועדה מראש ולא ישתתף בדיון בתלונה ולא בהחלטה. חבר הוועדה יעשה כן על דעת עצמו או על פי החלטת רוב חברי הוועדה. במקרה כזה, וכן במקרה של הגשת תלונה כנגד חבר הוועדה, או  במקרים של היעדרות ממושכת או מחלה נמשכת של חבר, שאינם מאפשרים דיון סדיר בתלונה, ימנו שני חברי הוועדה האחרים חבר חלופי ad hoc מתוך חברים לשעבר בוועדות האתיקה העומדים באותם קריטריונים.

 
 
פרק ד’ – הליכי הבחירה 
 

12. חברי הוועדה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב של לפחות שני-שלישים מהחברים המשתתפים בהצבעה, ובכפוף להוראות והמגבלות הקבועות בנוהלי עבודה אלה.


13. חבר המכהן בוועדה(ות) אחרת(ות) של החברה אינו יכול להיבחר לוועדת האתיקה במקביל. 


14. חבר ועדה שסיים בה את כהונתו או שכהונתו פקעה כאמור לעיל, לא יוכל להיבחר מחדש לוועדה במשך שלוש שנים.

 
 
פרק ה’ – הליכי עבודת הוועדה 
 
כללי

15. דיוני הוועדה וכל פרט בנוגע לתלונות המובאות בפניה חסויים, וכל חברי הוועדה חייבים לכבד את הסודיות כנדרש. 


16. ועדת האתיקה תדווח לאסיפה הכללית אחת לשנה על הקף פעולותיה. לוועדה הסמכות להחליט אם להביא החלטותיה בפני האסיפה הכללית, כקבוע בנוהלי עבודה אלה.


הגשת תלונה לועדת האתיקה 

17. כל אדם, בחברה ומחוצה לה, וכן ועד החברה, ו/או ועדה מוועדות החברה רשאים  להתלונן על הפרה של  עקרונות האתיקה  המקצועית על ידי פסיכואנליטיקאי מהחברה  או מתמחה במכון. 


18. מגיש התלונה חייב להיות מזוהה בשמו המלא.
 

19. התלונה תוגש ליו”ר הוועדה בכתב, ובצורה מפורטת. 


20. אישור על קבלת התלונה יישלח למתלונן, וזאת בצירוף הקוד האתי של החברה.


21. יו”ר הוועדה יביא את התלונה בפני הוועדה מוקדם ככל  האפשר. 


22. פסק דין או החלטה של גוף מוסמך שניתן כנגד פסיכואנליטיקאי מהחברה או מתמחה במכון (כגון פסק דין של בית משפט, החלטת בורר, החלטה בהליך גישור וכדומה) בעניין המהווה הפרה לכאורה של האתיקה המקצועית על ידי חבר או מתמחה, יהווה עילה להגשת תלונה על ידי ועד החברה לוועדת האתיקה.

 
קבלת כתב ויתור על סודיות מהמתלונן

23. הוועדה תקבל מהמתלונן הסכמה בכתב לכך שהוא מרשה לוועדה ליידע את הנילון על הגשת התלונה ולהמציא לו העתק מהתלונה על כל נספחיה. במקרה וסרב המתלונן, לא תחל הוועדה בבדיקת התלונה.


24. המתלונן יחתום על כתב ויתור על סודיות כלפי הנילון, ובו הוא משחרר את הנילון משמירה על סודיות בעניינו כלפי ועדת האתיקה, ובכך יאפשר לנילון להגיב בוועדת האתיקה לכתוב  בתלונה.

25. קבלת כתב הוויתור על הסודיות כמפורט  לעיל הנה תנאי לטיפול של ועדת האתיקה בתלונה, רק במקרים בהם תמצא הוועדה, שכתב הוויתור על הסודיות,  באופן חלקי או מלא, הוא הכרחי  לדיון בתלונה, על פי שיקול דעת הוועדה.

 
דיון ראשוני בתלונה

26. יו”ר הוועדה יזמין את המתלונן לפגישה עם הוועדה לשם דיון ראשוני בתלונה. במעמד זה תהיה רשאית הוועדה לדרוש מהמתלונן לספק לה הסברים נוספים בכתב או בעל פה, ולהמציא לה כל מסמך שייראה לה דרוש לשם הגעה לחקר העניין. 
 
בירור התלונה

27. לאחר הדיון הראשוני ולאחר קבלת ויתור על סודיות של המתלונן, תעביר הוועדה לנילון את התלונה המפורטת ואת כתב הוויתור על סודיות לשם קבלת גרסתו, תגובותיו והשגותיו של הנילון ביחס לתלונה. 


28. נילון אשר זומן לבירור בפני הוועדה, חייב להתייצב ככל שיידרש לדיוני הוועדה בעניינו, ולשתף פעולה בבירור.  הפרת הוראה זו תהווה עילה לשקילת הוצאת החבר מהחברה בהתאם להוראות התקנון.


29. על מנת לברר את התלונה, רשאית הוועדה להתיר למתלונן ולנילון הבאת עדים וחקירתם, והגשת מסמכים וראיות אחרות, וכן לערוך עימות בין המתלונן לנילון.  כמו כן רשאית  הוועדה להזמין אנשים לעדות מטעמה. 


30. ועדת האתיקה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שייראה לה נחוץ לשם ייעול עבודתה, ותוך שמירה על עקרונות הצדק הטבעי.


31. הוועדה תעשה כל מאמץ לטפל בתלונה במהירות האפשרית, ובכל מקרה תגיש את מסקנותיה לא יאוחר משנה מרגע קבלת כתב הוויתור על סודיות של המתלונן. 

פניה ליועצים

32. בסוגיות משפטיות הוועדה רשאית לפנות ליועץ המשפטי של החברה בלבד.

33. הוועדה רשאית להיוועץ עם חברים לשעבר בוועדות אתיקה בחברה או עם מומחים בתחומים אחרים ככל שיידרש לה לפי שיקול דעתה, והיא תחליט אם לחשוף פרטים מזהים לגבי הנילון ולגבי המתלונן. 

החלטות הוועדה

34. החלטות הוועדה תתקבלנה פה אחד או ברוב דעות.


35. לאחר שהוועדה תסיים את בדיקת התלונה יהיה עליה לקבל אחת מן ההחלטות הבאות:

א. לקבוע כי אין בתלונה ממש ולדחות את התלונה.
ב. לקבוע כי התלונה מוצדקת בחלקה.
ג. קבוע כי התלונה מוצדקת במלואה.


36. קבעה הוועדה כי התלונה מוצדקת (במלואה או בחלקה),  תקבע מהן הסנקציות שיש לנקוט כנגד הנילון.


37. קביעת הסנקציות בקשר לפסיכואנליטיקאים ולמתמחים נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.


38. החלטות ביחס לסנקציות בעלות השלכות על המשך לימודם או הכשרתם של מתמחים, תתקבלנה על ידי ועדת האתיקה לאחר שיתקיים דיון עם נציגי ועדת ההוראה, כמפורט בסעיפים ביחס לתלונות כלפי מתמחים.


39. הסנקציות שיכולה ועדת האתיקה להשית על פסיכואנליטיקאים  לאחר בירור תלונה הן:


א. אזהרה
ב. נזיפה
ג. איסור על הצגת מועמדות להיבחר לתפקידים בחברה
ד. השעייה או הדחה מתפקידים בחברה או מהוראה
ה. ביטול ההכרה של אנליטיקאי מנחה באופן זמני או לצמיתות
ו. השעייה ממעמד של חבר בחברה
ז. הוצאה מהחברה


40. בנוסף לסנקציות רשאית הוועדה לחייב את הנילון לתקופה מוגדרת של הדרכה, וכן להמליץ על חזרה לאנליזה.

 
דיון בתלונות כנגד מתמחים

41.  הסנקציות שיכולה ועדת האתיקה להשית על מתמחה, הן כדלקמן: 

א. אזהרה.
ב. נזיפה.
ג. השעייה או הדחה מהשתתפות בקורס.
ד. הארכת תקופת ההכשרה ובמידת הצורך גם דרישה לקיים אנליזה נוספת.
ה. השעייה  מלימודים למשך תקופה של עד שנה.
ו. הדחה מהלימודים וההכשרה לצמיתות.
 

42. במידה והוועדה הגיעה למסקנה שהמתמחה עבר עבירה אתית הראויה לסנקציה הקשורה להמשך לימודיו והכשרתו, תיזום הוועדה דיון משותף של ועדת האתיקה עם שני נציגים של ועדת ההוראה (יו”ר ועדת ההוראה וחבר תת-הוועדה ללווי והערכה).  ועדת האתיקה תשתף את נציגי ועדת ההוראה בממצאיה ונציגי וועדת ההוראה יעלו טיעונים ושיקולים מתוך היכרותם עם המתמחה. 


43. ועדת האתיקה תדווח לוועדת ההוראה על כל מקרה של תלונה כלפי מתמחה, אם היא מצאה את התלונה מוצדקת בחלקה או במלואה. ועדת האתיקה תדווח לוועדת ההוראה במקרה בו היא קבעה כי יש לדחות את התלונה, רק בהסכמת המתמחה.

 
מסירת החלטות הוועדה למתלונן, לנילון, לוועד החברה ולחברים.

44. החלטת הוועדה תימסר בכתב ובדואר רשום לנילון ולמתלונן, ולמי שהוועדה סבורה שנוגע בעניין. להחלטה תצורף הודעה על זכותו של כל אחד מהצדדים להגיש בקשה לאסיפה הכללית דרך ועד החברה, להקמת ועדת ערר, על מנת לערער על ההחלטה, בפרק הזמן הקבוע בנהלים. 


45. הוועדה תדווח על החלטותיה ליו”ר החברה, על מנת שוועד החברה יפעל לביצוען.


46. החלטות ועדת האתיקה שיש בהן שינוי במעמדו של החבר או המתמחה בחברה או במכון (השעיה, הרחקה, מניעת פעילות מקצועית מסוג כלשהו, מניעת פעילות ארגונית מסוג כלשהו וכיוצ”ב), יפורסמו בקרב החברים בחברה בדרך שוועדת האתיקה תמצא לנכון  (הודעה לחברים בדואר, הודעה באסיפה הכללית וכיוב’). הוועדה תדון קודם לכן עם הנוגעים בדבר על ניסוח הדיווח על פעולתה, ואולם הסמכות הסופית בעניין זה תישאר בידי הוועדה. במקרים חריגים בהם הפרסום עלול לפגוע באופן חמור במטופל אחד או יותר, רשאית הועדה שלא לדווח על ההחלטה לחברים, תוך שקילת הסיכוי לנזק למטופל, מול האינטרס המקצועי והציבורי שיש בדיווח.  הדיווח ייעשה תמיד במלוא  הזהירות הנדרשת, ומידת פירוט הדיווח תהיה נתונה לשיקול דעתה של הוועדה, תוך התייחסות לסוגיית השמירה על סודיות כלפי גורמים אחרים שהיו מעורבים בנושא שלגביו התקיים  הדיון. 


47. במקרה שהוחלט על השעייה או הרחקה מעבר לשנה, יעדכן ועד החברה את ה-IPA, כנדרש מתקנון האתיקה של ה-IPA.


48. במידה וועדת האתיקה מצאה שחבר או מתמחה עבר על כללי האתיקה והחליטה להזהיר או לנזוף במי שדנה בעניינו, תחליט הוועדה האם וכיצד לפרסם את החלטתה זו. 
 
תיעוד הדיונים ושמירת המסמכים הקשורים בתלונות ובדיון בהן

49. ועדת האתיקה תנהל פרוטוקולים מפורטים של דיוניה, ותצרף אליהם את כל המסמכים והראיות שנאספו במהלך בירור התלונה.  


50. הוועדה  תשמור את כל המסמכים והפרוטוקולים לתקופה של שבע שנים לפחות מיום  קבלת ההחלטה האחרונה בתלונה, במקום מוגן שהגישה אליו היא בידי יו”ר ועדת האתיקה.

 
 
פרק ו’ – ערעור על החלטות ועדת האתיקה 

51. נילון או מתלונן, הרואים עצמם נפגעים מהחלטת ועדת האתיקה, הן לגבי הקביעה בדבר הפרה או אי הפרה של כללי האתיקה והן לגבי הסנקציות שהושתו, רשאי לערער על ההחלטה תוך 40 יום מיום שנמסרה להם ההחלטה בעניינם בהתאם לתקנות ועדת ערר. 


52. לגבי החלטה של ועדת האתיקה בעקבות פסק דין או החלטה של גוף מוסמך על עבירה  אתית שבוצעה על ידי חבר או מתמחה, ייחשב וועד החברה כמתלונן לצורכי סעיף זה.


53. החלטות הוועדה ופרסום מסקנותיה יבוצעו רק לאחר שההחלטה הפכה לחלוטה, דהיינו לאחר סיום הדיון בערעור בוועדת ערר או לאחר חלוף המועד להגשת ערעור על ההחלטה, אם לא הוגש כזה, זולת: 


א. אם ביקש הנילון להתחיל בביצועם קודם לכן.
ב. ועדת אתיקה ראתה לנכון להחיל את מסקנותיה באופן זמני קודם לכן, וציינה זאת במפורש.
דילוג לתוכן