נוהל הוועדה המדעית

 
1. הגדרה ותפקיד – הוועדה המדעית אחראית ליזום, לעודד, לארגן ולבצע את הפעילות המדעית של החברה, ותפעל לביצוע תפקידיה תוך תיאום מלא עם ועד החברה, לרבות ארגון הרצאות של חברים ואורחים מהארץ ומחו”ל, סדנאות, דיונים בין  מומחים, כנסים, יום החברה וימי עיון.
 
2. הרכב הוועדה והליכי בחירתה – הוועדה המדעית תמנה חמישה חברים ותכלול לפחות חבר אחד שהוא אנליטיקאי מנחה וכן את מזכיר החברה.
 
3. בראש הוועדה יעמוד אנליטיקאי מנחה.
 
4. הוועדה המדעית ויו”ר הוועדה ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית וברוב רגיל.
 
5. תקופת כהונת הוועדה המדעית היא שנתיים.
 
6. ניתן יהיה להאריך בשנה אחת את כהונתו של היו”ר ושל כל חבר נוסף, על ידי הצבעה באסיפה הכללית ברוב רגיל.
 
7. דרכי הפעולה – הוועדה המדעית תקבע אילו מהפעילויות המדעיות מיועדות לכלל החברים בחברה, למתמחים, למוזמנים ולקהל הרחב, בתיאום עם ועד החברה וועדת ההוראה. הוועדה המדעית תהיה רשאית להאציל סמכויות ותפקידים אד-הוק על חברים נוספים מחוץ לוועדה, על מנת לארגן פעולות ייחודיות לפי הצורך ובתיאום עם ועד החברה וועדת ההוראה.
 
8. הוועדה המדעית תקבע לעצמה דרכי פעולתה, תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ותדווח על פעילותה לאסיפה הכללית פעם בשנה.
דילוג לתוכן