נוהלי הוועד המנהל של העמותה
הרכב הוועד –

1.  הוועד המנהל של העמותה מורכב מיו”ר העמותה, סגן יו”ר העמותה, מזכיר וגזבר. יו”ר העמותה והסגן הנבחרים יכהנו במשך חצי שנה טרם כהונתם, כמפורט  להלן.

בחירת חברי הוועד ומשך כהונתם – 

2.  יו”ר העמותה וסגנו ייבחרו כצוות, או כל אחד לחוד, בהצבעה חשאית ע”י האסיפה הכללית ברוב רגיל למשך תקופת כהונה של 2 שנים. תהיה אפשרות של רוטציה בתפקידים ביניהם כעבור שנה של כהונה.

3. המזכיר והגזבר ייבחרו ע”י האסיפה הכללית כל אחד בנפרד, בהצבעה חשאית ברוב רגיל למשך תקופת כהונה של שנתיים.

4.  החלטה על הארכת כהונה של היו”ר ו/או סגנו, וכן של המזכיר והגזבר בשנה נוספת, תתקבל ע”י האסיפה הכללית בהצבעה חשאית ברוב רגיל.

5.  לא פחות משלושה חודשים טרם תום כהונתם של היו”ר ו/או הסגן, ייבחרו יו”ר וסגן נבחרים, אשר ייכנסו  לתפקידם בתום תקופת הכהונה של היו”ר ו/או הסגן המכהנים. בתקופת היותם יו”ר וסגן יו”ר נבחרים הם יכהנו כחברי ועד העמותה וכממלאי מקום, בהתאמה.

6.  יו”ר העמותה וסגנו חייבים להיות חברים  בעלי ותק של לפחות 5 שנים.

הסמכת אנליטיקאים מנחים

7. הוועד המנהל של העמותה הנו בעל הסמכות להסמיך אנליטיקאים מנחים שיהיו רשאים לעסוק בטיפול פסיכואנליטי של מתמחים בפסיכואנליזה כחלק מהכשרתם, ובפיקוח על פסיכואנליזות שנעשות על ידי מתמחים בתהליך ההכשרה והכל בהתאם לנוהל “הנחיות הסמכת פסיכואנליטיקאים מנחים”, כפי שייקבע מעת לעת באישור האסיפה הכללית.

תשלום דמי חבר שנתיים:

8.  תשלום דמי חבר, בשיעור שייקבע על ידי האסיפה הכללית,  ייעשה לא יאוחר מסוף חודש מרץ בכל שנה. איחור בתשלום דמי העמותה במועד,  יגרור קנס של 10% החל מהיום הראשון באפריל בכל שנה. תשלום שלא ישולם עד ליום הראשון בינואר בשנה העוקבת,  יגרור קנס נוסף של 10% מגובה דמי החבר.

9.  מלבד הפטורים מתשלום דמי חבר לחברי קבע ולעמיתי כבוד, רשאי הוועד המנהל לפטור מתשלום דמי חבר, חברים שהגישו לוועד העמותה בקשה מיוחדת, ומסיבות שיירשמו .

10.  חבר בעמותה שהוא גם חבר בעמותה אחרת המסונפת לאיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה ומשלם לה דמי חבר, ישלם לעמותה רק את ההפרש  שבין דמי החבר של העמותה לבין דמי החבר של  האיגודים הבינלאומיים.

שכ”ל 

11. גובה  שכר הלימוד במכון הישראלי לפסיכואנליזה ובתכניות של מרכז הלימודים ייקבע ע”י הוועד המנהל .

תשלום למורים ולבעלי תפקידים

12.  הוראה בקורסים השונים של המכון הישראלי לפסיכואנליזה היא ללא גמול  כספי.

13. גובה התשלום לבעלי תפקידים ולמורים בתכניות הלימוד של מרכז הלימודים ייקבע  ע”י הוועד המנהל.

דילוג לתוכן