נוהל אנלטיקאים מנחים

נוהל הסמכת פסיכואנליטיקאים מנחים


1.הוועד המנהל של העמותה רשאי להסמיך אנליטיקאים מנחים שיהיו רשאים לעסוק בטיפול פסיכואנליטי של מתמחים בפסיכואנליזה כחלק מהכשרתם, ובפיקוח על פסיכואנליזות שנעשות על ידי מתמחים בתהליך ההכשרה, והכל בהתאם להנחיות שלהלן:

2. בקשה להסמכה כאנליטיקאי מנחה תוגש לוועד העמותה:
א) על ידי חבר המעוניין להתמנות לאנליטיקאי מנחה והממלא את התנאים להלן, ובכתב. ועד העמותה יודיע בכתב לחברים, לפחות שלושים יום לפני כניסתו לתפקיד כאנליטיקאי מנחה. חברים יוכלו להציג הסתייגותם בתוך שלושים הימים אחרי ההודעה. 
ב) במידה שיש תלונה אתית, תיידע ועדת האתיקה את החבר ואת ועד העמותה, והמינוי יתעכב עד לבירור התלונה.
ג) על ידי חבר מחו”ל שהתקבל כחבר מן המניין בעמותה והממלא את התנאים להלן, ובלבד שעברו חמש שנים לפחות מקבלתו כחבר נלווה בעמותה הפסיכואנליטית בארץ מוצאו.

3. הוועד יסמיך אנליטיקאי מנחה במידה וקיים את כל הדרישות שלהלן:
א) הוא חבר מן המניין בעמותה ומלאו חמש שנים לפחות לחברותו בעמותה.
ב) נשא הרצאה מדעית בתחום הפסיכואנליזה בפני חברי העמותה
ג) הוא מטפל טיפול פסיכואנליטי בשלושה מטופלים לפחות במשך חמש שנים, באופן רצוף  ובו זמני, או באופן מצטבר כך שתהיינה 15 שנים מצטברות של שלוש אנליזות, כאשר  שתיים מהן מתקיימות בו זמנית.
ד) הוא מגלה עניין ופעילות בפסיכואנליזה כמדע, ומשתתף בתחומי העשייה של העמותה הפסיכואנליטית.
ה) הוא שומר על כללי האתיקה של העמותה.
ו) הוא מתגורר ומקיים פרקטיקה טיפולית בישראל.
ז) הוועד לא קיבל כל תלונה או הסתייגות מוצדקת לקבלת החבר כפסיכואנליטיקאי מנחה כקבוע בסעיף 2א) לעיל.

4. בתפקידו כאנליטיקאי מנחה מתחייב המועמד לנהוג לפי מדיניות ועדת ההוראה ולהשתתף במפגשים/ פעילות מקצועית רלוונטיים לתפקיד .