נוהל סיווג חברים בעמותה
 
1.חברים
 
בעמותה חברים המסווגים כלהלן:
 
(א) חברים
(ב) חברי קבע
(ג) עמיתי כבוד
 
2.א.  קבלת חברים :
                                          
1.ועדת ההוראה תודיע לוועד העמותה על כל מתמחה שעמד בכל הדרישות וסיים בהצלחה את מסגרת לימודיו במכון הישראלי לפסיכואנליזה, כפי שייקבע על ידי ועדת ההוראה. על סמך הודעה זו, וחתימה על הבקשה להתקבל כחבר בעמותה כקבוע לעיל, יתקבל המתמחה לעמותה הפסיכואנליטית בישראל כחבר .
 
2.עם קבלתו כחבר  בעמותה, יתקבל החבר גם כחבר באיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה (IPA), ובפדרציה הפסיכואנליטית האירופאית (EPF).
 
ב. חברי קבע
 
1.חברים  שהגיעו לגיל 70.  
2. חברי קבע פטורים מן החובה לשלם דמי חבר.
 
ג.  עמיתי כבוד
 
1. כעמית כבוד יוכל להתקבל פסיכואנליטיקאי בעל שיעור קומה אשר אינו חבר בעמותה הפסיכואנליטית בישראל ואשר תרם תרומה חשובה למדע הפסיכואנליזה או לקידום הפסיכואנליזה בישראל.
 
2. המלצות על קבלת עמיתי כבוד יוגשו לאסיפה הכללית על ידי שלושה חברים לכל הפחות.
 
3. החלטה על קבלת עמית כבוד תתקבל בהצבעה חשאית באסיפה הכללית ברוב של שני שלישים לפחות מקולות החברים המשתתפים בהצבעה.
 
4. עמיתי כבוד פטורים מן החובה לשלם דמי חבר.
 
5. לעמיתי כבוד אין זכות הצבעה בהחלטות העמותה.

ד.  חברים מחו”ל 
 
1. חבר מן המניין או חבר נלווה בעמותה פסיכואנליטית בחו”ל, אשר מסונפת לאיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה (IPA), יוכל להתקבל כחבר בעמותה לאחר שישתתף בישיבות מדעיות של העמותה במשך שנה ולאחר שיציג הרצאה תיאורטית  או קלינית בפני העמותה.
 
2. החלטה על קבלת חבר מחו”ל לחברות בעמותה כאמור לעיל, תתקבל בהצבעה חשאית באסיפה הכללית, ברוב של שני שלישים לפחות מקולות החברים המשתתפים בהצבעה.
דילוג לתוכן