תקנון החברה ונהלים פנימיים

תקנון החברה הפסיכואנליטית בישראל

ע.ר. מספר 58-001330-8-1

תקנון מתוקן 2013[1]

פרק א’ – הוראות יסוד

1. השם 

שם העמותה “החברה הפסיכואנליטית בישראל” Israel Psychoanalytic Society))  (בתקנון זה תקרא בשם “העמותה”).

העמותה מסונפת (Component Society) לאגוד הבין-לאומי הפסיכואנליטי  (IPA –International Psychoanalytic Association) וכן לפדרציה הפסיכואנליטית האירופאית (European Psychoanalytic Federation).

2. מען העמותה 

מען העמותה הוא: רח’ דישראלי 13, ירושלים, מיקוד 9222215.

3. מטרות העמותה 

מטרות העמותה הן:

א. טיפוחה, קידומה והפצתה של הפסיכואנליזה מיסודו של פרויד, כתיאוריה וכשיטת טיפול בכל תחומי יישומה.

ב. הגנה על זכויות חברי העמותה.

4. סמכויות

א. לקיים ישיבות מדעיות סדירות וישיבות מנהליות.

ב. ליזום, לארגן, לקיים ולסייע בארגון מסגרות לימוד, חוגים, סדנאות, כנסים, סימפוזיונים וכדומה, שיש בהם  כדי להפיץ, לבחון ולדון בפסיכואנליזה כתיאוריה וכשיטת טיפול.

ג. לרכוש, להחזיק, לנהל, לשכור, להשכיר, לחכור, להחכיר, לתת, להעביר, למשכן, לחלק, למסור ולקבל נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי מכל סוג ובכל מקום.

ד. לקיים את המכון הישראלי לפסיכואנליזה ע”ש  אייטינגון ואת מרכז הלימודים של העמותה.

ה. לנהל  קרנות שיסייעו למועמדים הלומדים במסגרת המכון וכן קרנות שיקדמו את מטרות העמותה.

ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעשות כל פעולה או לעסוק ברכושה ובנכסיה של העמותה, בארץ ומחוצה לה, ככל שהדבר נדרש להשגת מטרות העמותה ולקידומן.

פרק ב’ – חברות בעמותה

5. החברים 

א. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

“אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה “החברה הפסיכואנליטית בישראל”. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה”.

סרב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ב. העמותה תהיה רשאית לסווג את חבריה לקבוצות מקצועיות שונות. סיווג החברים כאמור לעיל והתנאים לקבלת החברים את הסיווגים והתארים שלעיל, ייקבעו מעת לעת על ידי האסיפה הכללית של העמותה, ויקובצו ב”נוהל סיווג חברים בעמותה“.

6. זכויות וחובות החברים –

א. חברי העמותה רשאים להשתתף בכל אסיפה כללית ולבחור ולהיבחר לוועדות.  לכל חבר עמותה יהיה קול אחד בהצבעה.

ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.

ג. חבר העמותה חייב למלא אחר הוראות הקוד האתי של העמותה.

ד. על חבר העמותה לשלם את מסי החבר  כפי שייקבעו על ידי העמותה מעת לעת. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים אשר החבר היה חייב לעמותה עד פקיעת חברותו, לרבות חובת תשלום מסי החבר עד לתום שנת התקציב, גם אם פקעה חברותו במהלכה.

ה. על חבר העמותה להודיע לוועד העמותה על שינוי בכתובתו תוך חודש ימים ממועד השינוי.

7.  פקיעת החברות:

א. החברות בעמותה פוקעת –

1.  במות חבר.
2.  בפרישתו מן העמותה: הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.
3.  בהוצאתו מן העמותה.

ב. הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1. לאחר דיון והמלצה של ועדת האתיקה להוציא את החבר מהעמותה, באופן זמני או לחלוטין, ובהתאם לתנאים וההגבלות המפורטים בקוד האתי ותקנון ועדת האתיקה של העמותה בלבד.

2. החבר לא שילם לעמותה את דמי החבר במשך שנתיים רצופות, על אף שתי התראות במכתב רשום.

3. הוצאת חבר תעשה בהודעה בכתב אשר תינתן לחבר שלושה חודשים מראש ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני ועד העמותה.

7.1. עמיתי כבוד

לעמותה יתקבלו עמיתי כבוד בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ולקריטריונים שייקבעו על ידי העמותה מעת לעת. עמיתי כבוד רשאים להשתתף בכל אסיפה כללית של העמותה אך אין להם זכות הצבעה באסיפה או במוסדות העמותה. עמיתי כבוד יהיו פטורים מהחובה לשלם דמי חבר לעמותה.

פרק ג’ – מוסדות העמותה

8.  האסיפה הכללית

א. הגדרה ותפקיד – האסיפה הכללית של חברי העמותה מהווה את הגוף העליון של החברה הפסיכואנליטית בישראל.

ב. אסיפה כללית של חברי העמותה תכונס במועד ובמקום שייקבע על ידי ועד העמותה, לפחות אחת לשנה, וכן במועדים ובדרכים המנויות בסעיף 20 לחוק העמותות התש”ם 1980.

ג. הזמנה לאסיפה כללית תימסר מטעם ועד העמותה לכל מי שזכאי להשתתף בה, לא יאוחר מארבעה עשר יום לפני המועד לכינוסה, באמצעות דואר רגיל או אלקטרוני, או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי ועד העמותה מעת לעת, ושתהא מותרת על פי כל דין. בהזמנה יפורטו מועד ומקום כינוס האסיפה הכללית וכן סדר היום.
הזמנה לאסיפה בה יידונו שינויים בתקנון העמותה או פירוק העמותה, תכלול סדר יום ובו פירוט ההצעות לדיון ולהצבעה, ואלה יגיעו לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד כינוס האסיפה.

ד. האסיפה הכללית תדון ותחליט בכל שאלות העמותה, לרבות בכל הנושאים המיוחדים להכרעתה במפורש בתקנון זה. החלטות האסיפה מחייבות את חברי העמותה,  מוסדותיה וועדותיה. האסיפה הכללית תאשר את הדו”ח המילולי והדו”ח הכספי של העמותה ותקבע את דרכי הפעולה של העמותה.

ה. האסיפה הכללית תקבע את דמי החבר השנתיים שעל כל חבר העמותה לשלם מדי שנה בשנה.

ו. דיון באסיפה הכללית יתקיים בכל מניין של משתתפים למעט אסיפות הדנות בשינוי התקנון ובפירוק העמותה, לגביהן תחולנה ההוראות המיוחדות הקבועות בתקנון זה להלן.

9. ועד העמותה 

א. ועד העמותה הוא הגוף הניהולי העליון של העמותה האחראי לניהולה בכל התחומים: מדע, ארגון, מנהל , כספים ויחסי חוץ  ובכלל זה –

1) מיישם את המדיניות שנקבעה לעמותה בידי האסיפה הכללית על פי תקנון העמותה.
2) מבצע ומנהל את התקציב השנתי כפי שנקבע על ידי האסיפה הכללית.
3) מנהל פרוטוקול מסודר מישיבותיו ומהחלטותיו.
4) מדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה.

ב.  ועד העמותה רשאי להחליט על הוצאות כספיות, שאינן מופיעות בתקציב שאושר, ובלבד שהוצאות חריגות מעל התקציב שאושר לא יעלו על סכום של חמש פעמים סך דמי החבר השנתיים. הוצאה מעבר לסכום זה מחייבת אישור האסיפה הכללית ברוב רגיל.

ג. ועד העמותה רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

ד.  חבר ועד יחדל לכהן בתפקידו באחד מהמקרים הבאים:
-עם מותו.
-עם פקיעת חברותו בעמותה.
-עם התפטרותו בכתב.

ה. נתפנה מקומו של חבר הוועד או נבצר ממנו למלא תפקידו, רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה, בה ייבחר חבר ועד חדש.

ו. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ומהחלטותיו.

ז. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות של הנוכחים. היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההחלטה.

ח. החלטה ששלושה מחברי הוועד הסכימו עליה בכתב על ידי מברק, מייל או פקסימיליה, תהא בת תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה באסיפת ועד שהתכנסה ונתקיימה כחוק.

10.  ועדת הביקורת או הגוף המבקר

א. האסיפה הכללית תמנה גוף מבקר לביקורת פנים או ועדת ביקורת מבין חברי העמותה כנדרש עפ”י חוק העמותות, תש”מ – 1980.

ב. לא יכהן אדם בוועדת הביקורת או בגוף המבקר כל עוד הוא חבר בוועד.

ג. לא יכהן כחבר בגוף המבקר מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר הגוף המבקר.

ד. ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את העניינים המשקיים והכספיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה כקבוע בחוק העמותות, ויביאו בפני ועד העמותה והאסיפה הכללית את המלצותיהם לאישור הדין וחשבון הכספי.

ה. ועדת הביקורת או הגוף המבקר ידווחו על ממצאי עבודתם לוועד העמותה ויגישו דו”ח מסכם לאסיפה הכללית אחת לשנה.

11. רואה-חשבון

א. רואה-חשבון העמותה יתמנה על ידי האסיפה הכללית אשר תהיה רשאית גם לסיים את כהונתו. החלטות אלה תתקבלנה באסיפה הכללית בהצבעה גלויה וברוב רגיל.

ב. רואה חשבון העמותה יבקר את הדוחות הכספיים ופנקסי החשבונות של העמותה ויביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיו לעניין אישור הדו”ח הכספי.

פרק ד’ – ועדות מקצועיות

12.  לעמותה תהיינה ועדות כדלקמן:

ועדת קבלה – אחראית לקבלת מתמחים להכשרה פסיכואנליטית;
ועדה מדעית – אחראית לפעילות המדעית  של העמותה;
ועדת אתיקה – אחראית על טיפול בנושאי התנהגותם המקצועית והאתית של חברי העמותה ומתמחים במכון;
ועדת הוראה – אחראית להוראה והכשרת מתמחים בפסיכואנליזה;

ויכול שתהיינה לה עוד ועדות נוספות, בין קבועות ובין זמניות, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של העמותה מעת לעת.

13.  כל חברי ועדות העמותה למיניהן ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

14. לכל ועדה יהיו נוהלי עבודה פנימיים אשר בהם ייקבעו, בין היתר:

א. תפקיד הוועדה
ב. סמכויות הוועדה
ג. הרכב חברי הוועדה, הליך בחירתם ותקופת כהונתם
ד. דרכי עבודת הוועדה

15.  נוהלי עבודת הוועדות, וכל שינוי בהם, יגובשו וייכתבו על ידי חברי הוועדה, ויובאו לאישור האסיפה הכללית של העמותה. שינוי בנוהלי העבודה של איזה מוועדות העמותה יוכרע באסיפה הכללית של העמותה ברוב רגיל של הנוכחים בדיון.
לגבי כל דיון באסיפה הכללית הנוגע לנוהלי העבודה הפנימיים של איזו מוועדות העמותה, תינתן לחברים הודעה של 21 ימים מראש.

16. תקנוני הוועדות יהיו פתוחים לעיון בפני חברי העמותה והמבקשים את שירותי הוועדות.
הוועדות תנהלנה פרוטוקולים של ישיבותיהן ותדווחנה על פעילותן לאסיפה הכללית פעם בשנה.

פרק ה’ – הכשרה מקצועית 

17.  המכון הישראלי לפסיכואנליזה ע”ש אייטינגון

העמותה הפסיכואנליטית בישראל מקיימת מכון להוראת הפסיכואנליזה ולהכשרה בעיסוק בה והנקרא: “המכון הישראלי לפסיכואנליזה ע”ש אייטינגון”. המכון כפוף לעמותה ואחראי על הכשרת פסיכואנליטיקאים עפ”י נוהלי העבודה של  ועדת ההוראה.

18. מרכז לימודים

העמותה מקיימת גם קורסים שונים ותכניות לימוד על פסיכואנליזה ועל פסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית במסגרת מרכז לימודים. העמותה תבחר ועדות שירכזו את הקורסים. ריכוז הקורסים כולל מיון מועמדים, תוכנית הלימודים, גיוס המורים, הערכת התלמידים מתקופה לתקופה והענקת תעודות גמר למסיימים.


פרק ו’ – שינוי התקנון

19. העמותה רשאית לשנות תקנון זה, או כל סעיף מסעיפיו, בהחלטת  האסיפה  הכללית של העמותה אשר נכחו בה לפחות 1/4 מכלל חברי העמותה, אשר התקבלה ברוב של שני שלישים מהחברים המשתתפים בהצבעה, ולאחר שניתנה לחברי העמותה הודעה של שלושים יום מראש ובה מצוין השינוי המבוקש.
לא נתכנס המנין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים האסיפה באותו המקום, כעבור חצי שעה, ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.

פרק ז’ – פירוק העמותה

20. א. פירוק העמותה ייעשה על פי האמור בפרק ז’ לחוק העמותות תש”ם 1980

ב. ניתן לפרק את העמותה באסיפה מיוחדת שעל סדר יומה נושא הפירוק ואשר נוכחים בה לפחות שני-שלישים מחברי העמותה וברוב של שני-שלישים מקולות החברים המשתתפים בהצבעה.

ג. רכוש העמותה לא יחולק בין חבריה. באסיפה המיוחדת שיוחלט בה על פירוק ייקבע לאיזה מוסד או גוףציבורי בעל מטרות דומות יועבר רכוש העמותה.


[1] אושר באסיפה כללית ביום 21.10.2014
אושר על ידי רשם העמותות ביום 30.6.2014