רשימת קורסים ותיאורם

סמינרים תיאורטיים

פרויד – מושגי יסוד בתאוריה הפסיכואנליטית
גב’ לאורה דובסון
פרויד הציע מושגים רבים שבלעדיהם לא נוכל להמשיג את הבנתנו על מבנה נפש האדם ומקור הפסיכופתולוגיה שלו.
מטרת הקורס היא להכיר כמה ממושגי היסוד המרכזיים בתיאוריה הפסיכואנליטית, לעקוב אחרי התפתחות מחשבתו, ולהבין את המודלים השונים שהגה על נפש האדם, הרלוונטים לעבודה הטיפולית שלנו היום.

הסיטואציה הטיפולית והעמדה האתית של המטפל
גב’ יעל ברוך
הסיטואציה האנליטית מורכבת מגורמים קבועים, הלא הם כללי הסטינג האנליטי, וכן מגורמים משתנים, הלא הם התהליכים הטיפוליים. נתמקד בעיקר בלמידת כללי הסטינג הטיפולי, ונעבור בקצרה גם על התהליכים המשתנים. נראה את התפתחות המושגים מפרויד ועד ימינו. נעמוד על הקשר ההדוק בין אתיקה ובין טכניקה טיפולית טובה, ונראה כיצד ללא שמירה על התנהגות אתית חד-משמעית מצד המטפל לא יתאפשר טיפול טוב. ולבסוף, נבחן את השפעת הקורונה על הסטינג הטיפולי.

פרויד – הכתבים על הטכניקה הפסיכואנליטית 1904-1919
מר מאיר פרס
כבר ב-1903 קבע פרויד את היסודות הנחוצים לכינונו של הטיפול הפסיכואנליטי וניהולו, ואיחד לכדי מכלול קוהרנטי את המסגרת שכלל ספה/כורסא, תדירותן הגבוהה של השעות הטיפוליות ואת התהליך הטיפולי. במטרה לתת מענה לדרישה של אלו שהתעניינו בשיטה אך לא יכלו להגיע לווינה באותה תקופה וללמוד ממנו ישירות, פרסם פרויד בין השנים 1904 -1919, סדרה של מאמרים. מאמרים אלו  מכילים תמצית של רעיונותיו ומחשבותיו הקליניים.  במהלך הקורס נלמד את החיבורים הללו תוך הקשרם ההיסטורי וננסה לעמוד על העכשוויות שלהם בליווי מתן דוגמאות קליניות אשר יובאו על ידי המרצה והסטודנטים.

החשיבה הקלייניאנית והפוסט-קלייניאנית בעבודה הטיפולית
ד”ר מרים צופרה הופמן
בקורס זה נעשה הכרות עם עבודתה של מלני קליין וממשיכיה, תוך התמקדות בתרומת החשיבה הקלייניאנית לעבודה הטיפולית עם אוכלוסיות שונות, כולל ילדים ומתבגרים ומטופלים עם הפרעות נפשיות קשות ועוד.  נשים דגש על ההתייחסות לעולם הפנטזיה הלא מודעת וביטוייה בתוך תהליך ההעברה, ונתייחס להתפתחות ביכולת לחשוב ולפרש במצבים קליניים מעוררי חרדה וחסימה (הן עבור המטפל והן עבור המטופל).  השיעור יכלול חלק תיאורטי וחלק קליני, תוך מתן התייחסות גם לדוגמאות מתוך עבודתם הטיפולית של משתתפי הקורס.

מפגש עם חשיבתו של ויניקוט
גב’ חוי ברקאי מלצר
בסמינר ויניקוט נלמד במתינות ולעומק את עיקרי התאוריה ההתפתחותית של ויניקוט. נתחיל ב’התחלה’, ראשית החיים: במאמרים  מושקעות אימהית ראשונית, והתפתחות רגשית פרימיטיבית. על בסיס ההיכרות עם שלבי ההתפתחות הראשוניים, נמשיך בקריאה ושיח על תרומתו הייחודית של ויניקוט בניסוח ההבנה של פתולוגית ‘עצמי כוזב’, וחשיבות ההתפתחות של מרחב מעברי (חפץ מעבר ותופעות מעבר), כבסיס ליצירתיות, סקרנות וחדוות הלמידה וההתפתחות. נמשיך למאמר מרכזי נוסף של ויניקוט – שנאה בהעברה נגדית, וניגע בהבנה הייחודית של ויניקוט לגבי תוקפנות והנטייה האנטי חברתית. במידה ויתאפשר לנו, נפגוש גם בתרומה הקלינית של ויניקוט להבנת החשיבות של הרגרסיה לתלות בטיפול. זאת, דרך המאמר ‘פחד מהתמוטטות’. הלמידה המשותפת תלווה בהתייחסות לוויניטות קליניות, שיובאו על ידי המשתתפים ועל ידי.

העברה, העברה נגדית
גב׳ רותם ברונו
הקורס יעסוק בהתפתחות המושגים ‘העברה’ ו’העברה נגדית’ בתיאוריה הפסיכואנליטית מראשית ימיה דרך תיאוריות מרכזיות שהתפתחו בהמשך הדרך. הקורס יעקוב אחריו גילגוליהם של המושגים  מפרויד דרך מלאני קליין, ויניקוט, ביון בולאס ועוד, עם דגש על המושג ‘הזדהות השלכתית’.

העברה והעברה נגדית
גב’ נורית אפורי
בקורס זה נעסוק בהתפתחות המושגים “העברה” ו”העברה נגדית” החל מפרויד ועד לימינו. ננסה לחדד כיצד הבנת המושגים האלה השפיעה ומשפיעה על אופן השימוש בהם ע”פ גישות שונות, בתוך חדר הטיפולים. לצד קריאת חומר תיאורטי (פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, בולאס ועוד) יובאו דוגמאות קליניות, והמשתתפים יוזמנו גם הם להביא וינייטות קליניות מעבודתם לצורך הבהרה ותרגול של המושגים.

העצמי, שברו ואיחויו בפסיכולוגיית-העצמי
ד”ר אנדראה שלום קורנהאוזר
בסמינר זה נתמקד בכמה מושגי יסוד מרכזיים בחשיבתו פורצת הדרך של היינץ קוהוט. מתוך ניסיונו לפגוש מטופלים ומצבי-עצמי שהפסיכואנליזה לא הצליחה לפגוש פגישה משמעותית קודם לכן, הניח קוהוט בלב התיאוריה שלו מושגים כמו אמפתיה, זולתעצמי והתמרות של העצמי. נרד לעמקם וננסה להבינם תיאורטית וקלינית.    בעיקר אני מתעניינת בעמדה הקלינית הייחודית שמציעה פסיכולוגיית העצמי ובאלמנטים המרפאים בעמדה טיפולית זו. נקרא מספר טקסטים מרכזיים של קוהוט וממשיכיו, בהן ווינייטות קליניות שיעמיקו את הבנתנו את  האמפתיה, על הסכנות החמורות בשברה ועל הפוטנציאליות הייחודית הטמונה בה.

חרדה והופעותיה העקשניות במבט פסיכואנליטי
ד”ר שרה קנדל כצנלסון
חרדה הינה שחקנית משמעותית במשחק הכוחות של הנפש.  לפעמים החרדה מובנת מאוד למטפל ולפעמים התבטאויותיה העקשניות מוזרות ומחרידות. נחקור את החרדה שנתגלת בקליניקה ממבט פסיכואנליטי.  חרדה אוטומטית, חרדה טראמיטית, חרדה איון, חרדת פירוק חרדה מבשרת, פרדה פרנואידית, חרדת נטישה, חרדת אובדן אובייקט, חרדת סירוס..הרשימה ארוכה, ושלא נשכח.- חרדת המטפל. נשתמש בווינייטות מהספרות הפסיכואנליטית הרחבה ודוגמאות מעבודת המשתתפים להכיר את החרדות, להמשיג אותן ולהעבירן במעט מהתחום האל-ביתי לתחום הביתי.

מפירוש עד enactmentאופנים של נוכחות והתערבות המטפל בתאוריות השונות
מר מיקי אסיף
תאוריות פסיכואנליטיות שונות מדגישות אופנים שונים של נוכחות והתערבות המטפל במהלך הטיפול. למשל פירוש, החזקה, הכלה, יחסי עצמי-זולתעצמי, enactment. אופני התערבות אלה קשורים למה שנחשב מרפא באותה תאוריה.
בקורס נקרא מאמרים של תאורטיקאים מרכזיים, פרויד, קליין, ויניקוט, ביון, קוהוט ועוד ונתמקד באופני ההתערבות של המטפל כפי שעולים מתוך התאוריה. נתייחס לשאלה באיזו מידה מטפל יכול להיות נוכח ולהתערב בדרכים שונות בתוך הטיפול ובאיזו מידה קיימת התנגשות בין דרכי ההתערבות השונות. בניסוח אחר, באיזו מידה מטפל יכול להחזיק בכמה תאוריות בו זמנית.

מושגים בסיסיים בתורתו של ביון
מר שי מילר
תרומתו של ו.ביון לחשיבה הפסיכואנליטית העכשווית זוכה להכרה הולכת וגוברת. זאת, בין השאר, בשל יכולתו המיוחדת למקד את ההתבוננות בתהליכי החשיבה ולעורר “חשיבה-חלימה” אינדיבדיאולית אצל כל קורא באופן יחודי ומיוחד. בקורס ננסה ללמוד את סגנון הקריאה  המיוחד שנדרש לקריאת כתביו של ביון. קריאה שהיא כמעט תירגול מעשי של ההמנעות מפרדיגמה מחשבתית כובלת במובנה הקליני. ננסה להכיר מושגים בסיסיים שביון הנחיל לשיח הפסיכואנליטי כיום. בקורס נתמקד בכמה מאמרים קלאסיים וננסה למצוא כיצד הרעיונות החדשניים של ביון משתלבים בציר הזמן של תפתחות החשיבה הפסיכואנליטית בכללה.

הגישה ההתיחסותית
ד”ר נועה בר-חיים
הזרם ההתיחסותי מכיר בהשפעה ההדדית הבלתי נמנעת של שני השותפים במפגש הטיפולי חוקר את המארג הנוצר בין החוויה התוך נפשית לבין החוויה האינטר-סובייקטיבית בתוך התהליך ומאפשר הבנייה משותפת של משמעויות המתגלות בתהליכי העברה והעברה נגדית.
הקורס יציע היכרות עם הרקע להתהוותה של הגישה ההתיחסותית והנושאים המרכזיים בהם היא עוסקת. ננסה להבין לעומק מושגים המצויים בליבת גישה זו, ביניהם: פרשנות כהבניה הדדית, עצמיים מרובים, דיסוציאציה ואנאקטמנט, השלישי ההתיחסותי, חשיפה עצמית של המטפל ועוד.
באמצעות קריאה מודרכת ודיונים תאורטיים וקליניים, נתעמק בכתביהם של הוגים מרכזיים כמו: מיטשל, בנג’מין, ארון, ברומברג דיוויס ואחרים.

הזרם העצמאי
ד״ר יהודה פרנקל
נשהה באופן משמעותי בספרו של פיירבירן, ובמשמעות של בניית סטרוקטורות פנימיות, היחסים ביניהם, ובמהות של הקשר והצורך בו כפרדיגמה הפסיכואנליטית הראשונית.
לאחר מכן נעסוק בכתבי מיכאל באלינט, ובתפיסת מבמנה הנפש ומהות הטיפול על פי משנתו.
נלמד גם מעט מתורתם של סימינגטון, ליטל, וגנטריפ,בהקשר לעמדה הטיפולית, של המטפל בפרספקטיבה של הזרם האמצעי.

גוף-נפש בראי החשיבה הפסיכואנליטית
גב’ רבקה וייס
החשיבה הפסיכואנליטית צמחה מתוך ניסיון להבין את האופן בו הנפש מתהווה מתוך הקיום הגופני.
נקודת המוצא בסמינר תהיה קריאה של טקסטים מזוויות תיאורטיות שונות הממשיגות את מהותו של מרחב הגוף-נפש מתוך התבוננות ברציפות, כמו גם בשסעים, בחוויה הגופנית-נפשית. בסמינר נעסוק בשאלת היחסים בין הגוף והנפש מהזווית ההתפתחותית ומהזווית של הפסיכופתולוגיה.
את הקריאה תלווה חשיבה על ההשלכות של התיאוריה אל המפגש עם המטופל. לאופן ההקשבה לנוכחות הגופנית, ולפתיחה של מרחבים לחוויה ולביטוי של תחושות גופניות, של זיכרונות גוף, של העצמי הגופני.

של מי האמת הזו? המפגש והמתח שבין אבחנות נפשיות לאמת רגשית
גב’ חני יובל
בסמינר זה ננסה לבדוק מה נמצא בבסיס האבחנות הנפשיות, נעסוק בהקשר הפילוסופי והתרבותי של אבחון. נחפש את האפשרות לאבחון ללא ריחוק או ניכור מחווייתו העצמית הסובייקטיבית של האדם וננסה להתבונן במפגש עם אמת רגשית בתאוריות שונות ובעבודה בקליניקה.

 

סדנאות

שנדור פרנצי
גב’ יעל שביד
בסדנא נכיר את שנדור פרנצי, מי שכונה “האמא של הפסיכואנליזה”, את עבודתו ואת הגותו.
נשים אותו בקונטקסט היסטורי ורעיוני בעזרת ההקדמה של עמנואל ברמן לספר “בלבול השפות”, נבין את גישתו לטראומה בעזרת ההקדמה של חיותה גורביץ ליומן הקליני שלו, וכמובן נקרא כמה ממאמריו וכתביו בשני ספרים אלה.
נחבר את החומרים הקליניים בעיקר לעבודה טיפולית עם נפגעות ונפגעי ניצול מיני בילדות.

גורמים מחוללי שינוי נפשי בטיפול האנליטי
גב’ חמוטל ענר ברוק
איך מושג שינוי נפשי בטיפול האנליטי? מה מביא הקלה ועוזר עם החרדה? וכיצד זה קורה בתוך טיפול? בסדנה נדבר על מטרת הטיפול, על תפקיד המטפל, תפקידו של הפירוש, על האופן בו טיפול יכול לעזור למטופל, ועל האמצעים להשגת המטרות האלה – ע”פ הגישה הקלאסית בפסיכואנליזה. לצד התקווה והמאמץ לשינוי, נדבר גם על המגבלות של הטיפול, והדברים שלא בתחום יכולתנו ואחריותנו כמטפלים, וכתוצאה מכך – על הקשיים הרגשיים של המטפל. נדבר על הביטוי של אלה בטכניקה הטיפולית. נקרא מחשבות של פרויד, חנה סגל, רוברט קייפר, וג’ון שטיינר. נשתמש בדוגמאות קליניות שיביאו המשתתפים על מנת לתרגל ביחד את הרעיונות עליהם נלמד.

סיומי פגישות
מר מתי בן צור
שנים רבות שאני עוקב אחרי התהליך המסקרן המתרחש בסופי שעות טיפוליות ואנליטיות. אני מוצא שמרבית המטפלים וגם אני בתוכם מסיימים את השעה תוך התעלמות והכחשה של המימד הרגשי המתקיים שם. הסיום הופך כך לעניין סידורי לכאורה והמרכיב הרגשי מודחק או מוכחש. אני מבקש להציע שבסוף השעה הטיפולית מתייצב בחדר, לקראת ובעת הסיום, טרנספרנס נוסף, מיוחד וחשוב, הקשור לסיום עצמו. קראתי לו “העברה של סיום פגישה”.
בסדנא ננסה לבחון את ההעברה הזאת בתוך עצמנו ובתוך הטיפולים שלנו, להכיר את משמעותה ולחשוב מה מקומו של המטפל כשהוא מביא בחשבון את ההעברה.

ויניקוט: רגרסיה לתלות
גב’ רונית גינתון
רגרסיה לתלות בתוך המסגרת הטיפולית, על פי ויניקוט, מהווה עבור מטופלים מסויימים הזדמנות חדשה לחיות מחדש את חוויות הכשל ואי ההתאמה של הסביבה לצרכיהם המוקדמים בעבר – בהווה, עם מטפל המוכן לקבל את תביעותיהם ולהכשל בדרכם.
נקרא את שני מאמרי הרגרסיה של ויניקוט ומאמרים נוספים, ונחשוב יחד גם דרך דוגמאות קליניות.

מהתמכרות להתמסרות
מר הוד קציר
במהלך הסדנא נפתח צוהר לעולם ההתמכרות דרך חומרים תיאורטיים וקליניים. נלך בדרכם של ויניקוט, פרויד, חאן, מקדוגל, ביון, גנט, ואחרים, בשבילי הטראומות המוקדמות והעקבות שהשאירו אחריהן עד להופעת התמכרות, פרוורסיה, ועוד, שנים מאוחר יותר. אחרי ותוך כדי נגע בדרך להתמסרות ולהחלמה, דרך קשה שכנראה לעולם לא מסתיימת.

הטכניקה חושבת את עצמה 
ד”ר שמוליק סגל קינר
חלק נכבד מההכשרה הארוכה במקצועות הטיפוליים עוסק בלימוד תיאוריות והבדלים בין תיאורטיקנים שונים, אך ממעט לעסוק בתיאוריה של הטכניקה, או הפרקטיקה הטיפולית. תיאוריה זו עוסקת בנושאים רבים כגון: הפירוש, ההעברה, המסגרת הטיפולית ועוד. נושאים המועברים בצורה של “שוליית האמן”, ועלולים להיות מושארים ליד המקרה או לאינטואיציה טיפולית. בסדנה נדון בדוגמאות קליניות מהספרות ובווינייטות טיפוליות מהעבודה הקלינית של המשתתפים ושל המנחה, וננסה להתחקות אחר אופן ההקשבה וההתערבות.

 כאב נפשי
גב’ שרה מוזס
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה, דכאון, אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי.
ביון כותב “The patient who will not suffer pain fails to “suffer” pleasure” (1970).
נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו, ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לסבול כאב. נתעכב על התהליך של השבת חלקים מהעצמי שהושלכו.
נחשוב על הכאב של המטפל, על הלבדיות שלו, ועל העבודה הפנימית בהתמודדות איתם.

המסע הפסיכותרפי לעבר אזורי ההתמוטטות והשבר הבסיסי
ד”ר אילן אמיר
הרגרסיה לתלות, נועדה לאפשר למטופלים שעברו בשלב ראשוני של התפתחותם הנפשית אירוע טראומטי של נפרדות טרם זמנה, אירוע שגרם להתמוטטות נפשית ((Breakdown לפי ויניקוט, ולשבר בסיסי (Basic Fault) לפי בלינט, הזדמנות להגיע למרחב טיפולי שבו יתקיים קשר מיוחד בינם לבין המטפל, קשר שיאפשר הכרה, עיבוד ואינטגרציה של ההתמוטטות והשבר הבסיסי וכתוצאה מכך גם להקטין את השפעתם הדרמטית על חייהם הנפשיים ויאפשר לעצמי האמיתי שלהם להתגבש. לעמדה הטיפולית של המטפל הפוגש בטיפול מטופל שעבר התמוטטות נפשית מוקדמת ומתמודד עם שבר בסיסי מסיבי יש חשיבות קריטית.
במקרים אלה על המטפל לשאוף לספק למטופל סביבה טיפולית מתאימה שתאפשר לו לעבור רגרסיה לתלות ולהתקרב אל הטראומה הראשונית, ולשרוד אותה באופן שונה מבעבר, שכן רק כך יוכל להשתחרר מאחיזתה, השפעתה ומכוח המשיכה שלה. מטרתי בסמינר זה הוא להציג בפניכם את ההבנה שלי למשמעות הקלינית של המשגותיהם התיאורטיות של ויניקוט ובלינט, ולא פחות חשוב מכך, את המשמעות המורכבת של סביבה טיפולית מתאימה.

“סזורה” – המשכיות או קטיעה
גב’ נעמי בר
בסדנה נקרא קטעים נבחרים מהמאמר של ביון “סזורה”, מאמר שנכתב בשנותיו האחרונות של ביון ומכיל בתוכו הרבה מאבני הדרך הקליניות ומרחיקות הראות שלו.
נזכיר גם מושג נוסף של ביון- ” שינוי קטסטרופאלי” מושג הנוגע ומבהיר את המשמעות, העוצמה, והמערבולת הרגשית שמעברים סזוריאליים טומנים בתוכם. נתעכב על ההנחיות הקליניות של ביון שמוזכרות לעיתים ברמיזה ולעיתים באופן בולט ועוצמתי בתוך הטקסט.
אני אזמין אתכם להביא ויניטות קליניות שיעזרו לחוש ולהבהיר את המושג ואת היישומים הקליניים שלו.

חלומות בהקיץ, פינטוז ומסתורי נפש אחרים
גב׳ ענת ברעם שרף
הסדנה תעסוק במצבי נפש המבקשים מסתור ומפלט מהכאב הנפשי הכרוך במפגש עם המציאות החיצונית והפנימית.
מסתורים אלו מתקיימים דרך מנגנונים של ניתוק ונסיגה פנימה אל תוך מצב “בועתי-חלומי” ומייצרים אילוזיה של חיים מקבילים וסודיים.
נכיר את היסוד ההתמכרותי, העקשני ומדלדל האגו של אופני מפלט אלה, ונעסוק גם בביטויים הקליניים ובבעיות הטכניות העולות בטיפול במצבים אלו.