תהליך סיום ההכשרה

..

לאחר שמתמחה סיים את תכנית הלימודים המחייבת ועמד בדרישות ההכשרה המעשית והאנליזה האישית, עליו לסכם בכתב את עבודתו האנליטית עם אחד המטופלים ולהציגה. את האישור לכתיבת העבודה יקבל המתמחה מוועדת ההוראה לאחר התייעצות עם מדריכיו, ולאחר שקיבל את הסכמתם של כל המדריכים האישיים בכתב.

את כתיבת העבודה תלווה ועדת ליווי בת שני אנליטיקאים מנחים שתמונה על-ידי ועדת ההוראה, אחד מהם על-פי בחירת המתמחה. לאחר שחברי הוועדה המלווה יאשרו בחתימתם את העבודה ויודיעו על כך לוועדת ההוראה, יאושר למתמחה להציג את המקרה בפני החברה.

בערב הצגת המקרה תאשר ועדת ההוראה שהמתמחה סיים את חוק לימודיו במכון ועמד בהצלחה בכל הדרישות והמטלות, והוא יתקבל כחבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל ובחברה הפסיכואנליטית הבינלאומית.

במקרים חריגים בהם יש קושי לשמור על חיסיון המטופל יתקיים ערב סיום במתכונת חילופית, ללא הצגת מקרה.