תהליך סיום ההכשרה

לאחר שמתמחה סיים את תכנית הלימודים המחייבת ועמד בדרישות ההכשרה המעשית והאנליזה האישית, עליו לסכם בכתב את עבודתו האנליטית עם אחד המטופלים ולהציגה. את האישור לכתיבת העבודה יקבל המתמחה מוועדת ההוראה לאחר התייעצות עם מדריכיו, ולאחר שקיבל את הסכמתם של כל המדריכים האישיים בכתב.
 
העבודה הכתובה תוגש לוועדת קריאה שתמונה על-ידי ועדת ההוראה. ועדת הקריאה תיפגש עם המתמחה, ותקבל או תדחה את העבודה, או תדרוש להכניס בה שינויים. לאחר שהעבודה התקבלה, יאושר למתמחה להציג את המקרה בפני החברה.     
 
בערב הצגת המקרה תאשר ועדת ההוראה שהמתמחה סיים את חוק לימודיו במכון ועמד בהצלחה בכל הדרישות והמטלות, והוא יתקבל כחבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל ובחברה הפסיכואנליטית הבינלאומית.
 

 
דרישות ההכשרה שפורטו כאן נועדו לתת תמונה כוללת של התהליך. פרטים נוספים ניתן למצוא במסמך “דרישות ההכשרה” שפרסמה ועדת ההוראה.
 
דילוג לתוכן