..

הכשרתם הפסיכואנליטית של מועמדים חדשים, שיצטרפו לחברה, היא המשימה העיקרית של המכון ותחום אחריותה המרכזי של ועדת ההוראה. עתידה של החברה הפסיכואנליטית ואופייה מותנים בהכשרתם הטובה של המתקבלים למכון. משום כך, כל מועמד ומועמדת חשובים ויקרים לנו כממשיכי ומפתחי המסורת הפסיכואנליטית.

ההכשרה הפסיכואנליטית מורכבת מאנליזה אישית, לימודים עיוניים, לימודים קליניים והכשרה מעשית. רוב תחומי הלימוד הם קבועים, אך הגדרת היסודות השונים וחלקם היחסי בהכשרה משתנים ומתעדכנים תדירות. ההכשרה היא תהליך דינאמי, המושפע מההתפתחויות המתחוללות בתחום הפסיכואנליזה ומשקף אותן. פרסום החומר המופיע כאן מהווה משום כך נדבך חשוב, המייצג את האמירה הנוכחית של המכון באשר למהות ולתפיסה של ההכשרה הפסיכואנליטית. אמירה זו מחייבת את הפונים להכשרה, וכמובן גם את המכון והחברה. יחד עם זאת, היא מהווה את הבסיס להתפתחויות ולשינויים שבוודאי יבואו בעתיד, ושעשויים להתהוות במהלך הלימודים של כל מתמחה.

מבנה ההכשרה

..

דילוג לתוכן