Roles in IPS since 1939

בעלי תפקידים בחברה הפסיכואנליטית בישראל
(עד 1953-4 – החברה הפסיכואנליטית בארץ-ישראל)

ועד החברה מכון
יו”ר (עד 1975 – נשיא) גזבר מזכיר מנהל המכון יו”ר ועדת ההוראה
שנות ה-30
1939 מקס אייטינגון איליה שליט איליה שליט חברי ועדת ההוראה:
מקס אייטינגון, משה וולף, אנה סמילנסקי
תחילת שנות ה- 40 איליה שליט
1943 משה וולף אנה סמילנסקי איליה שליט חברי ועדת ההוראה:
מרגרטה בראנדט, פני לווצקי, איליה שליט, אנה סמילנסקי, משה וולף
1944
1945 משה וולף אנה סמילנסקי איליה שליט
1946
סוף שנות ה-40 משה וולף
1950
1951 משה וולף אריך גומבל איליה שליט
1952
1953 אריך גומבל
(משה וולף נשיא כבוד)
אהרון איסרלין מרגרטה בראנדט
1954
1955 היינריך צבי ויניק
(משה וולף נשיא כבוד)
ברתה גרינשפן מרגרטה בראנדט
רות יפה
1956
1957 אריך גומבל
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברג מרגרטה בראנדט
1958
1959
1962 היינריך צבי ויניק
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברג אליעזר אילן אריך גומבל

אליעזר אילן

הלל קליין

1964 אריך גומבל
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברג אליעזר אילן
1965
1967 היינריך צבי ויניק
(משה וולף נשיא כבוד)
גרדה ברג אליעזר אילן
1970
1971 (משה וולף נשיא כבוד, עד מותו)
1972
1973 אליעזר אילן
1974
1975 רפאל מוזס מירון אייכלר מורטון קאופמן
רות יפה (מזכירה מדעית)
נעמי גליקסון-וייס
1976
1977 הלל קליין אליעזר אילן
1978 מירון אייכלר
1979 דב אלכסנדרוביץ יולנדה גמפל
1980
1981 דן הרץ חזי כהן ברכה גאוני רפאל מוזס
1982
1983 אליעזר אדלשטיין רבקה אייפרמן
1984
1985 רבקה אייפרמן יוסי הטב רמי בר-גיורא גד תדמור
1986 רוני סולן
1987 חזי כהן עמנואל ברמן
1988
1989 יולנדה גמפל מיכאל שליט עמוס גור ברכה גאוני
1990
ועד החברה יו”ר ועדת ההוראה יו”ר ועדת קבלה
יו”ר גזבר מזכיר
1991 בתיה פריזל שמואל גרזי נעמה קינן פנחס נוי בת-שבע אדלר
1992
1993 שלום ליטמן שמואל ארליך תרצה זנדבנק
ועד החברה יו”ר ועדת ההוראה יו”ר ועדת קבלה יו”ר ועדת האתיקה
יו”ר גזבר מזכיר
1994 רפאל מוזס
1995 נטע אלוני דליה פרייברגר נעמי ענר
1996 אביגיל גולומב יצחק בלום מיכל שפלר
1997 גילה חורש חזי כהן מירה ארליך-גינור
1998 ליאורה גודר
1999 שמואל ארליך רבקה אייפרמן צבי סגל
2000 גבי שפלר אתי לנדאו
2001 מאיר וינוקור חוה הוס
ועד החברה יו”ר הוועדה המדעית יו”ר ועדת ההוראה יו”ר ועדת קבלה יו”ר ועדת האתיקה
יו”ר גזבר מזכיר
2002 רינה בר-לב אליאלי נגה בדנס יוסי הטב חיותה גורביץ
2003 מירה ארליך-גינור אביגיל גולומב
2004 נועה הס אילן נילמן ויויאן שטרית-וטין יורם חזן
2005 יצחק בלום אבי נוטקביץ עדנה מור
2006 גבי בונויט שלומית כהן אירנה מלניק ליאורה גודר
2007
2008 נילי שור איתמר לוי נילי זיידמן
2009 ויויאן שטרית-וטין
(מסוף דצמבר 2008)
ענת טלרנט מירה שכטר ג’ראר פולבר
2010 חוה ברוך גבי בונויט גילה חורש
2011 עידית ברק-מלמד
ועד החברה יו”ר הוועדה המדעית יו”ר ועדת ההוראה יו”ר ועדת קבלה יו”ר ועדת האתיקה
יו”ר סגן יו”ר גזבר מזכיר
2012 מאיר וינוקור אירנה מלניק חיה קריגר יוסי טריאסט דנה טורם
2013 אירנה מלניק מאיר וינוקור נעמי מילר נועה הס שמואל גרזי
הערות:

  1. רוב הנתונים עד תחילת שנות ה-80 מבוססים על דיווחי החברה שפורסמו ב IJPA או ב Bul. Int. Psychoanal. Assn. . לא תמיד ניתן לדעת אם הדיווח נכון לשנת הפרסום או לשנה שקדמה לו, כך  שתיתכנה טעויות של שנה לכאן או לכאן; הנתונים משנות ה-80 וה-90 מבוססים על הזיכרון של החברים;  הנתונים משנת 2004 ואילך על הפרוטוקולים של אסיפות החברה.
  2. לפני שנת 1991 (לא ברור החל ממתי) המכון נוהל ע”י מנהל + ועד מכון, ובמקביל הייתה ועדת הוראה. בשנת 1991 כל אלה הוחלפו בוועדת הוראה וועדת קבלה נפרדות.
  3. החל משנת 1993 כהונה של יו”ר החברה יכולה להיות 3 שנים (עד אז שנתיים).
  4. עד שנת  2002 הפעילות המדעית הייתה באחריות ועד החברה. מ- 2002 יש ועדה מדעית נפרדת, שאחד החברים בה הוא מזכיר החברה.
  5. סיכום ההיסטוריה של החברה עד שנת 1998 :
    Moses, R. (1998). A Short History of Psychoanalysis in Palestine and Israel. J. Amer. Acad. Psychoanal., 26:329-341.
    http://www.pep-web.org/document.php?id=jaa.026.0329a

(קוד האתיקה המקצועית)