שנה א’ – שנת הלימודים תשפ”א  2020-2021

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחת שנה  14.10.20
הרצאת פתיחה: יפורסם בהמשך

סמסטר א’

שיעורים סמסטר א

18:00-19:30 – הקורס: הסיטואציה האנליטיתיעל ברוך
בקורס זה נעסוק באספקטים הקבועים והמשתנים של הסיטואציה האנליטית. נתבונן בסטינג הטיפולי (המסגרת, הקבוע) וגם בתהליך (התוכן, המהלך, המשתנה). נעקוב אחר ההתפתחויות בנושאים אלו החל במאמרים הטכניים של פרויד ועד למאמרים מן העת האחרונה. נעסוק בנושאים כמו המסגרת, חוזה טיפולי, זמנים קבועים, טיפול בנושאי כסף, הינזרות, אסוציאציות חופשיות, מתן פרושים, החזקה והכלה. נדון בדוגמאות קליניות מן הספרות ומניסיונם של המשתתפים.

20:00-21:30  סמינר קלינייהודית אזרד, אורית ליבוביץ׳

17:00-21:30  סדנת חורף –  עבודה עם חלומותנעמי ענר
הסדנה תעסוק  בעבודה עם חלומות בטיפול מתוך תפיסה שהם משקפים את העולם הפנימי של המטופל ובה בעת את יחסי ההעברה וההעברה הנגדית. הבאת חלום לטיפול היא קומוניקציה של העולם הפנימי והבין אישי ויש בה בקשה והזדמנות להיעזר במטפל בעיבוד הקשיים בשני העולמות. לקראת הסדנה יוצע מאמר לקריאה, וכן יתבקשו שנים או שלושה משתתפים להביא שעת טיפול מפורטת עם חלום.

סמסטר ב’

שיעורים סמסטר ב

18:00-19:30 – סמינר קליני: רחלי ראובינוףשוקל, אורה גולדשמידט

20:00-21:30 – הקורס: מבוא לתאוריה הקלייניאניתד״ר צבי כרמלי
במהלך הקורס נכיר את התפיסה היסודית של קליין ביחס לנפש האדם, וביחס לקשר בין תהליך התפתחותה לבין בריאות נפשית וחולי. נעסוק בעמדה הטיפולית שקליין ותלמידיה מציעים לכונן בטיפול ובטכניקה שהיא פועל יוצא של עמדה זו.

17:00-21:30  – סדנת קיץהקלייניאנים העכשווייםיעל חנין
הקלייניאנים העכשוויים במשורה- נגיעות בחשיבה הקלייניאנית של שטיינר, בריטון ואירמה ברנמן פיק.

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב סיום שנה: 30.6.21

הרצאת סיום: יפורסם בהמשך

שנה ב’ – שנת הלימודים תשפ”ב  2021-2022

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחת שנה: 6.10.21
הרצאת פתיחה: בין קטיעה להמשכיות – נקודות הפתיחה והסיום בעבודתו של ביון / גב׳ נעמי בר

סמסטר א’

שיעורים סמסטר א׳

18.00-19.30  – התעמקות בסוגיות של העברה והעברה נגדית – גב’ רתם ברונו
נתבונן על הקשר הגלוי והסמוי בין המטופל והמטפל. נלמד את התפתחות ההבנה שלנו מפרויד ועד היום על היחסים המורכבים והמיוחדים שנרקמים בחדר הטיפול . הלמידה תכלול קריאת מאמרים ובהתייחסות לדוגמאות חיות מעבודתכם עכשיו.

20.00-21.30 – סמינר קליני: אורי פליישמן, גילה חורש

17.00-21.30 – סדנת חורף: ראשית הנפשיות בתורתו של ויניקוטשרה קולקר
ראשיתה של נפש האדם בהוויה טהורה (ממד של ‘היות’) מציע ויניקוט. הוויה זו היא הפשוטה מכל החוויות כולן, אך גם השבירה שבהן, והיא מהווה את התשתית לכל ההתפתחות הבאה ובכללה התפתחות דחפית (ממד ה’עשות’). בסדנה, נקרא חיבורים אחדים של ויניקוט המתארים את כינון ההוויה הראשיתית ונדון במשמעויותיה להתפתחות התינוק והילד ולמצב הטיפולי.

סמסטר ב׳

שיעורים סמסטר ב

18:00-19:30  – הקורס: ויניקוטהתפתחות ושבירות, תאוריה וקליניקהגליה אבישורמזרחי
בקורס נצא מתוך מאמר היסוד “התפתחות רגשית פרימיטיבית” המניח את התשתית לתיאוריה ההתפתחותית של ויניקוט, נעקוב אחר ניסיונו לנסח את שלושת התהליכים הרגשיים המרכזיים בהתפתחות המוקדמת, אינטגרציה, פרסונליזציה וריאליזציה, ואחר האפשרויות השונות של השיבושים ההתפתחותיים והקריסות הפוטנציאליות במקרה שהללו לא קיבלו מהסביבה המוקדמת (בין אם מסיבות של עודפות יתר של היחיד בגלל רגישות-יתר קונסטיטוציונית מולדת, או של הספקה אימהית לקויה, או של טראומה מוקדמת) את התנאים המאפשרים להתבססות ולהתייצבות ביסודות האישיות המוכללת, גוף-נפש.

20.00-21.30  – סמינר קליני: ענת פלוג לוין, דפנה איתן

17:00-21:30  – סדנת קיץ: כאב נפשישרה מוזס
אנחנו רגילים לחשוב במונחים של חרדה דיכאון אשמה, הרבה פחות במונחים של כאב נפשי. נעסוק בכאב נפשי, בהתגוננות מפניו ובמגע עם כאב נפשי כאשר מתפתחת היכולת לשאת אותו.

סדנת קיץ: 15.6.22, 22.6.22

שנה ג’ – שנת הלימודים תשפ”ג  2022-2023

מפגש עם מרכזי התוכנית וערב פתיחה: 26.10.22
הרצאת פתיחה: יפורסם בהמשך

סמסטר א’

שיעורים סמסטר א

18.00-19.30  – קורסים קצרים:

רוית פרנקל נוטקביץ: המפגשים יעסקו בדיאלוג של כותבים אחדים עם ויניקוט בנושאי חוויית ההתמוטטות שלא נחוותה ולא ניתנת הייתה לתפיסה, עד שבשלו התנאים לעלייתה ולתפיסתה בטיפול. נקרא את הפחד מהתמוטטות וקטעים נוספים מכתבי ויניקוט גם לאורם של אוגדן, גרין ומרגרט ליטל.                                                                                                                                                  שרה מוזס: סדנת המשך על כאב נפשי-נמשיך לעסוק בכאב נפשי, בהגנות מפניו , בהתפתחות היכולת לשאת כאב נפשי ובכאב הנפשי של המטפל.
רתם ברונו: נחזור לעסוק בסוגיות של העברה והעברה נגדית מזוויות חדשות שיפרשו בפנינו את עושר העבודה הקלינית המתאפשרת מתוך הקשבה לתהליכים אלה.

20.00-21.30  – סמינר קליני: ד”ר יהושע ארנוביץ, ליה קוך סטולוב

17:00-21:30  – סדנת חורףלחיות כדי לספר או לספר כדי לחיותד״ר יעל דשא
תהליך העדות בטיפול בנפגעות ונפגעי פגיעה מינית וגילוי עריות

סמסטר ב’

שיעורים סמסטר ב

18:00-19:30 הקורס: הטכניקה הפסיכואנליטית מנקודת מבט התייחסותיתדר מומי ביינארט

20:00-21:30   – סמינר קליני: נועה הס, ז’ראר פולבר

17:00-21:30  – סדנת קיץ 1: תרומתה הייחודית של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית האינטנסיבית והממושכת להפרעות חרדה קשותדר אילן אמיר
במהלך הסדנה אנסה למקם בתוך השדה ההולך ומתרחב של טיפולים נפשיים את מקומה הייחודי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. בנוסף אנסה דרך תיאור של פסיכותרפיה פסיכואנליטית ממושכת באדם שסבל מהפרעת חרדה קשה,  להדגים את תרומתה הייחודית של פסיכותרפיה זו לטיפול בהפרעות הנפשיות, ומה נידרש מהמטפל ומהטיפול על מנת להצליח במשימתם הטיפולית.

17:00-21:30 – סדנת קיץ 2: ויניקוט הקליני: מחשבת הרגרסיה ופחד מהתמוטטות’דר עפרה אשל
מחשבת הרגרסיה הטיפולית של ויניקוט שונה מאוד מהגישה הפסיכואנליטית המסורתית, ומציעה הרחבה מרחיקת-לכת של טווח הטיפול הנפשי. הדגש הוא שבמטופלים שבילדותם היה כשל מוקדם בהתאמה לצרכיהם הראשוניים, צריך שיתרחש בטיפול מצב רגרסיה, כי רק היא נותנת הזדמנות חווייתית בהווה להתפתחות חדשה – אשר מתהווה ונחווית עם המטפל בטיפול. זוהי רגרסיה לתלות, שבמהלכה המטופל והמטפל יחזרו לכשל המקורי של הסביבה הראשונית ותתהווה אפשרות תיקון. כתיבתו המאוחרת של ויניקוט עוד הוסיפה אפשרויות חדשות ורדיקליות למחשבותיו אלה על הטיפול הנפשי במצבי שבר מוקדמים וחרדה-בלתי-ניתנת-לחשיבה ולחוויה במאמרו החשוב מאוד של ויניקוט “פחד מהתמוטטות” (1963?, פורסם ב- 1974) ובהמשך במאמריו “הפסיכולוגיה של השיגעון”(1965) ו”מושג הרגרסיה הטיפולית בהשוואה לזה של ארגון ההגנות” (1967),  שפורסמו כולם לאחר מותו.

מרכזות התוכנית:

אורית ליבוביץ’: oritleibo@gmail.com 052-6433274
יהודית אזרד :  050-7421036 jazerrad2@yahoo.com
נעה בר חיים:   050-8647405 nbarhaim@ gmail.com
רתם ברונו:      rotembruno@gmail.com 052-3745280
מיכל זלינגר:    michalzz@netvision.net.il 052-3677754

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן